І. Разглеждане на жалба по чл. 106, ал. 42 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик за обявяване на резултата за избор на председател на колегията.

Докладва Петър Божков

ІІ. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Докладва работната група.

ІІІ. Определяне на ръководство по чл. 119, ал. 2 от ЗА на Комисията по правни въпроси и на отделните секции в нея.

Докладва работната група.

ІV. Предложение за съдържателната част, дизайна и ценовите параметри на календар-бележници за 2017 г. (отложена от 30.09.2016 г.)

Докладват Марио Топчийски и Петър Божков

V. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

VІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІІ. Разни.