І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Приемане на Правила за работа на Комисията по правни въпроси (обединяваща Научно-методическия център и Консултативния конституционен съвет) – продължение от 08.07.16 г.

Докладва Любомир Денев.

ІІІ. Преглед на дейността на Висшия адвокатски съвет относно упражняване на функциите по чл. 122, ал. 1, т. 11 от ЗА по проектите на ЗИД на Закона за съдебната власт и ЗИД на Закона за адвокатурата.

Докладват работните групи.

ІV. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

V. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. Определяне на темите за предстоящата есенна Национална конференция на българската адвокатура в Стара Загора.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Разни.