І. Информация за събития и мероприятие от 03.06.2016 г. до 17.06.16 г.

Докладва председателят на ВАдвС.

ІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАдвС.

ІІІ. Разглеждане на обобщените в проект за наредба предложения за изменение и допълнение на Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения (продължение от 03.06.2016 г.).

Докладва работната група.

IV. Обсъждане на въпроси, свързани с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г. (продължение от 03.06.16 г.).

Докладва председателят на ВАдвС.

V. Преглед на работата на помощните органи на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАдвС.

VI. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАдвС.

VII. Разни.