І.Информация за събития и мероприятия в периода от 11.09.15 г. до02.10.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Обсъждане на проект за насоки на социалната дейност на Висшия адвокатски съвет.

Докладва Любомир Денев.

V.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

VІ.Разни.