Дневен ред за изнесеното заседание

на Висшия адвокатски съвет на 17.10.2014г. в гр. Несебър:

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 26.09.14 г. до17.10.2014 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Приемане на становище на Висшия адвокатски съвет по протеста на прокурор от Върховната административна прокуратура против § 2 от ДРНаредба № 1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения, по който е образувано адм.дело № 10395/14 г. на Върховния административен съд, І отделение.

От името на работната група докладва заместник-председателят Юрий Бошнаков

ІV.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

VІ.Разни.