1. Информация за събития и мероприятия за периода 19.05.2017 г.- 09.06.2017 г.

Докладва : Председателят на ВАдвС

2. Финансови въпроси.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

3. Оптимизация на документооборота между членовете на ВАдвС, и между членовете на ВАдвС и администрацията на ВАдвС.

Докладват : Проф.Г.Димитров, Емил Ядков

4.КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ – правилник, организационни въпроси.

Докладва: Председателят на ВАдвС

5. Дисциплинарни и индивидуални преписки.

Докладват : Членове на ВАдвС

6. Разни.

Главен секретар на ВАдвС

Стефка Въжарова