І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Разни.