І. Встъпителни слова на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд и председателя на Висшия контролен съвет.

ІІ. Избор на главен секретар и на заместник-председатели на Висшия адвокатски съвет.

ІІІ. Определяне на членовете на Висшия адвокатски съвет, отговарящи за взаимоотношенията с отделните адвокатски колегии.

ІV. Определяне на членовете на Висшия адвокатски съвет, отговарящи за изразяване на становища пред Висшия дисциплинарен съд във второинстанционните дисциплинарни производства.

ІV. Определяне на следващите дати за редовните заседания на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Разни.