І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.05.15 г. до 05.06.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Разглеждане на предложениe от заседанието на 22.05.2015 г. за усъвършенстване начина за докладване на индивидуалните преписки.

Докладва заместник-председателят на ВАС Йордан Цветанов.

ІV. Преглед на подготовката за провеждане на Националната работна конференция на българската адвокатура на 06.06.2015 г. във Видин.

Докладва председателят на ВАС.

V. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища

VІІ. Разни.