Решението идва след доклад на един от членовете на КЗД Орлин Колев, според когото "установената редовна форма на обучение като единствено възможна на практика представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност "Право"". Според Колев така се ограничава възможността на работещи или учещи други специалности да се обучават и за юристи.

Новата Наредба нарушава равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство, смята още авторът на доклада.

Ето и съобщението на КЗД:

"На 24 януари 2017 г. на заседание на деветчленния състав на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе взето решение КЗД да се самосезира по доклад на Орлин Колев, член на Комисията. Повод за доклада е приетата с Постановление на МС Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист".

В доклада се сочи, че в чл. 3, ал. 1 на приетата нова наредба се регламентира обучението по специалност "Право" да се осъществява единствено в редовна форма на обучение. Тази подзаконова регламентация, според г-н Орлин Колев, силно стеснява използването на установените от чл. 42, ал. 10 от Закона за висшето образование форми на обучение – редовна, задочна, вечерна и дистанционна, като по този начин цели групи в обществото могат да се поставят в неравноправно положение. За сравнение все още действащата наредба освен редовна предвижда и задочна форма на обучение.

В доклада се подчертава още, че установената редовна форма на обучение като единствено възможна на практика представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност "Право". По този начин се изключва възможността работещи граждани или учащи се в други специалности да се обучават в специалност "Право". Предвидената единствена редовна форма на обучение може да се разглежда и като ограничителна при упражняване правото на труд както за студентите, така и за преподавателите и би стеснила възможността в учебния процес да бъдат привлечени изявени в теорията и практиката специалисти. В доклада се сочи още, че по този начин могат да бъдат различно третирани широки групи от лица по признаците лично положение, имуществено състояние, възраст и увреждане, като е възможно да бъдат засегнати и лица, носители на други защитени от закона признаци.

Вносителят на доклада, като изрежда и други аргументи в подкрепа на твърденията си, предлага на Комисията за защита от дискриминация да бъде образувано производство по казуса, в рамките на което да бъде установено дали изискването, разписано в чл. 3, ал. 1 на приетата нова наредба (с Постановление № 82 от 26 април 2017 г. на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г., в сила от учебната 2018 - 2019 г.) нарушава равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство.

Източник: http://legalworld.bg/68520.diskriminaciia-li-e-stu...