Така бизнесът ще има двадесетина дни да се запознае с декларацията преди на 1 февруари да започне кампанията по обявяването на действителните собственици на фирмите. Тя трябва да приключи за четири месеца, т.е. до края на май.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – законът предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

В обнародвания днес Правилник за прилагането на ЗИМП (чл. 38) се посочва, че декларацията се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Освен това тя трябва да е с нотариална заверка на подписа. А съдържанието ѝ е определено в приложение №3 към правилника.

Според ЗМИП (чл. 63, ал. 5) все пак не всички фирми ще трябва да подават декларация за действителните си собственици. За някои, като ЕООД, притежание на физическо лице например, това ще е излишно, защото информацията вече е налична в Търговския регистър. Законът предвижда, че „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“. Но когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик (дадено в §2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП) на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в Търговския регистър.

Всичко това специално е обяснено в указанията за попълване на декларацията. В нея се припомня и определението за действителен собственик, което дава законът и е изключително широко и детайлно (виж карето).

Обявяването на действителните собственици на фирмите беше предвидено в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила в края на март. То обаче не можеше да започне докато не бъде приет обнародваният днес правилник.

Освен това трябваше да бъдат създадени специалните заявления за вписване в Търговския регистър и Агенцията по вписванията да се подготви технически.

Най-дълго се забави приемането на правилника за прилагане на ЗМИП. Заради него дори беше променен законът и вместо да започне от 1 октомври 2018 г., декларирането на действителните собственици на фирмите беше отложено за 1 февруари 2019 г.

Сроковете и изискванията за обявяване на действителните собственици важат и за юридическите лица с нестопанска цел. За тези, които не са се пререгистрирали до 31 януари 2019 г., четирите месеца, в които трябва да декларират кой ги притежава, започват да текат от пререгистрацията.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0...