Д Е К Л А Р А Ц И Я

Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в самоуправлението на българската адвокатура по недопустим начин от страна на общинските власти на гр. Варна, издали на 15.02.2017 г. разрешение за подписка и митинг и разрешение за манифестация на 02.03.2017 г. срещу адвокат Юлиян Георгиев – председател на Адвокатска колегия – Варна.

Подхождайки с формализъм и без необходимата грижа за проверка дали са налице законовите основания, съответното длъжностното лице от администрацията на Община Варна е допуснало погазване на законността, съгласувайки протестните мероприятия, с което е уронило престижа на адвокат Юлиян Георгиев, на Адвокатския съвет - Варна и на адвокатурата.

Българската адвокатура е конституционно овластена да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. За гарантиране на тази конституционна мисия адвокатурата е устроена като независима и самоуправляваща се институция. Предвидени са законови гаранции срещу незаконното вмешателство в дейността й. Една от тези гаранции е свързана с начина на уреждане на спорове между адвокати и адвокати и клиенти.

Липсата на познание у общинските власти на гр. Варна относно статута и дейността на адвокатурата не може да бъде извинение за грубото неглижиране на авторитета на професията. Съчетаването на това с нарушение на конституционните гаранции на правата на всички граждани, както и на конкретни разпоредби на Закона за събранията, митингите и манифестациите, създава впечатление за преднамерено погазване на установения законов ред.

Настоятелно се обръщаме към кмета на гр. Варна с искане публично да се разграничи от допуснатите закононарушения, които са в ущърб на председателя на Варненската адвокатската колегия адвокат Юлиян Георгиев и на цялата българска адвокатура. Очакваме, че общинските власти ще подходят активно за отстраняване на вредните последици, настъпили от действията им в описания случай.

Декларацията е приета в заседание на Висшия адвокатски съвет, проведено на 24.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА