Д Е К Л А Р А Ц И Я

Висшият адвокатски съвет на Република България изразява подкрепата и колегиалната си солидарност със сръбските адвокати и с предприетите от тях протестни действия за утвърждаване върховенството на закона, за защита професионалните права на адвокатите и интересите на гражданите.