Д Е К Л А Р А Ц И Я

Висшият адвокатски съвет категорично споделя обществената нетърпимост и критика към случаите, с които се осуетява принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата.

Постоянните сигнали за извършени нарушения на принципа показват, че прилагането му не е обезпечено нито кадрово, нито технологично. Такива нарушения са недопустимо посегателство върху правото на справедлив процес и компрометира доверието в правосъдието.

Висшият адвокатски съвет приканва Висшия съдебен съвет незабавно да предприеме мерки за преустановяване на порочните практики и за гарантиране безусловното прилагане на принципа на случайно разпределение на делата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА