Висшият адвокатски съвет твърдо отстоява необходимостта и активно участва в процесите по извършване на цялостна и ефективна реформа на съдебната власт в Република България.

Поради тази своя трайна позиция Висшият адвокатски съвет подкрепя усилията и на другите професионални общности, както и на българските съдии за отхвърляне на всякакви вмешателства в дейността на независимата съдебна власт. Тези вмешателства подкопават професионализма и почтеността в работата на съда.

Като конституционно призвани да отстояват и защитават свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, българските адвокати считат, че само независим съд, воден единствено от закона и морала, е в състояние да въздаде предвидимо, ефективно и справедливо правосъдие. Без достойни съдии добрите закони са нищо!

София, 18.12.2015 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ