Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

 Предоставянето на удостоверителни функции на адвокатите ще облекчи и улесни гражданския оборот и на практика е продължение  и усъвършенстване на и досега извършваните такива функции.