История на празника

По предложение на Съюза на юристите в България и тогавашния му председател – проф. Снежана Начева, с Решение № 56 на МС от 12.03.1991 г. правителството на Димитър Попов определя датата 16 април, в който е била приета Търновската конституция, за Ден на Конституцията.

**********

РЕШЕНИЕ № 56 ОТ 12.03.1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 16 АПРИЛ ЗА ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА

Обн. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Определя 16 април - денят, в който е била приета Търновската конституция, за Ден на Конституцията.

2. Обявява Деня на Конституцията за професионален празник на българските юристи.

3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Обявява Деня на Конституцията за професионален празник на съдебните служители.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Отменя Решение № 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. за определяне 4 декември за Ден на Конституцията и на юриста (ДВ, бр. 26 от 1979 г.).

© Сн.: Интернет