Сред основните теми бяха бъдещето на ССВЕ, включително отношенията на организацията с европейските институции, рационализирането на дейностите на ССВЕ в полза на области от основен интерес за адвокатската професия, създаването на работна програма и приемане на съответни на промените корекции в учредителните документи.

ССВЕ представлява адвокатурите и правните общества от 45 държави и чрез тях – повече от един милион адвокати. Регулирането на професията, защитата на върховенството на правото, човешките права и демократичните ценности са най-важните мисии на ССВЕ. ССВЕ си сътрудничи със Съвета на Европа в значителен брой области, главно чрез членството си в Конференцията на международните неправителствени организации, чрез статута си на наблюдател в Steering Committee on Human Rights (CDDH), European Commission for the Efficiencyof Justice (CEPEJ) и Consultative Council of European Judges (CCJE). ССВЕ е в тясно сътрудничество с Европейския съд по правата на човека и публикува регулярно практическо ръководство за адвокати – (The European Court of Human Rights – Questions & Answers for Lawyers), последно актуализирано през 2018 г.


Източник: Висш адвокатски съвет

Още по темата: https://www.ccbe.eu/