„От 14 години съм адвокат и почти от самото начало ползвам стажанти в работата си и редовно се сблъсквам с този проблем. А той не съществува в нито един друг съд в София“, обясни тя пред "Лекс".

Пред АССГ адвокат Йосифова оспорва т. 13.4 от правилата на градския съд. Тя гласи: „Адвокатските сътрудници нямат право да получават преписи от съдебни актове – издадени от съда документи (удостоверения, изпълнителни листове, обезпечителни заповеди и др.), нито официално заверени преписи на документи, а само копия (незаверени преписи) от представените от страните по делото документи и събраните доказателства“.

В жалбата до административния съд се посочва, че този текст не почива на разпоредбите на закона и такова правило не съществува в нито един друг съд. Адвокат Йосифова се позовава на чл. 21, ал.1 от Закона за адвокатурата, който предвижда, че „назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.“

„Вероятно председателят на СГС е тълкувал закона стеснително, като счита, че след като в закона не е налице изчерпателно изброяване на трудовите задължения на адвокатските сътрудници, то те се ограничават само с посочените в горецитираната норма. Вероятно председателят е приел, че посочването на определено право в закона изключва упражняването на каквито и да е други права. Такова тълкуване е в разрез със закона, и надали отразява волята на законодателя“, посочва обаче адвокатката.

И обяснява, че едва ли при приемането на Закона за адвокатурата депутатите са целели да забранят на адвокатските сътрудници, които обичайно са стажанти, студенти по право, да получават изпълнителни листове, удостоверения, съдебни решения, и други изходящи от съда документи.

„Напротив, в практиката това са основните задължения на тези млади хора, които помагат на адвокатите, и същевременно се учат. Няма опора в закона отказът на СГС да предоставя съдебни книжа на вписаните, регистрирани адвокатски сътрудници, назначени по трудов договор с адвокат. Нарушени са повелителни разпоредби на закона и конституционни права – включително правото на труд“, се изтъква още в жалбата.

Пред „Лекс“ адвокат Йосифова обясни, че е пускала сигнали и жалби по конкретни дела. „Получавам отговор, че това са правилата. Те са залепени на всяко гише в СГС и текстът е подчертан с жълт маркер, за да може адвокатският сътрудник да бъде върнат и адвокатът сам да отиде да си получи решението“, казва тя. И посочва, че адвокатите наемат сътрудници именно за подобни задачи. „Учудвам се, че за всичките тези години аз съм единствената възмутена от тази практика“, каза тя.

Тя допуска, че е възможно и други адвокати да се присъединят към заведеното по нейна жалба дело в АССГ. „Ние го правим в полза на всички колеги и на цялата адвокатура и на самите адвокатски сътрудници“, заяви Йосифова. Като обясни, че ако не могат да пращат стажантите до съда, за да получават документи, канторите няма да ги наемат, а същевременно опитът, който те придобиват, помагайки на адвокатите, ще им е от ползва след завършването на университета. Практиката в СГС трябва да се промени, казва тя.

От съда пък заявиха пред „Лекс“, че ще изпълняват правилата такива каквито са към момента до окончателното решение на съда и ще се съобразят с него след постановяването му.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B3-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83/