Първата е да се уреди възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път, независимо че Единният портал за електронно правосъдие все още не работи. „Подаването на документите в период на епидемична обстановка да може да става на електронен адрес на съда, като при посочен от страната електронен адрес всички съобщения и книжа да ѝ бъдат връчвани електронно – на посочения електронен адрес, като връчването ще се счита извършено при потвърждаване от получателя“, посочват от ВАдС. И предлагат, за да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в производствата и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати срокове, да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочен от страната адрес, всички процесуални срокове се удвояват.

Второто предложение е да се въведе възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства, освен писмени, като в този случай съдът ще дава възможност за писмени защити и реплики. „Подобно процесуално правило съществува за търговските спорове у нас – чл. 376 ГПК и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа“, обясняват от ВАдС. И изтъкват, че подобна мярка ще осигури непрекъсваемост на производствата по много първоинстанциионни дела, по голяма част от въззивните и по почти всички касационни производства, при които се събират само писмени доказателства.

Третата мярка, с която излиза адвокатурата, е използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при облекчени условия, спрямо предвижданите правила в проекта за изменение на процесуалните закони ГПК, НПК и АПК (повече за реда и условията, предвидени в него виж тук). Като се поставя условие да бъдат осигурени достатъчно гаранции за идентификация на участващите във видеоконференцията и за това, че възприемат всички процесуални действия.

Видеоконференция може да се проведе по искане на страна. В този случай, само този, който е направил искането, участва в заседанието чрез видеоконференция. А по наказателни дела защитникът и обвиняемият трябва да се намират на едно и също място. Видеоконференция може да се проведе и по инициатива на съда, но само ако и двете страни в разменените книжа са заявили съгласие за това.

Четвъртата идея е да се въведе абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани с COVID-19. Предложението е, когато страната или нейният представител не могат да се явят в съдебното заседание поради заболяване от COVID-19, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки по Закона за здравето, делото задължително да се отлага. „Подобно правило ще гарантира ефективно участие в съдебните производства на страната и процесуалния ѝ представител“, заявяват от ВАдС.

Петата мярка, която предлага адвокатурата, напомня на предложението, внесено от трима депутати от ГЕРБ за промяна в закона за мерките след извънредното положение (повече за него виж тук), но е формулирана по различен начин. От ВАдС предлагат да се предостави възможност на председателите на съдилищата „да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседания при определени предпоставки за ръководения от тях съд, като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки“. Според адвокатурата по този начин ще се отчетат спецификите на всеки съдебен район и системата ще се управлява много по-адекватно по време на криза.

В позицията си Висшият адвокатски съвет излага серия от аргументи срещу подкрепената от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет идея да се обяви съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г. (повече за позицията на колегията виж тук).

„Без постоянно и ефективно работеща съдебна система, всъщност няма държава. Постоянно работеща съдебна система предполага не само възможност да бъдат подавани съдебни книжа, но най-вече делата да се разглеждат и решават в разумни срокове. Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на цивилизованото общество“, заявяват адвокатите.

И освен тези принципни съображения, излагат и чисто практични, поради които намират идеята за обявяване на съдебна ваканция заради епидемията за абсолютно неприемлива. „Съдебната ваканция има за цел през определен период от годината да не се разглеждат дела, като за целта през този период дела въобще е не се насрочват, а делата за периода 15.11.2020 г. – 31.12.2020 г. вече са насрочени, включително десетки хиляди дела, които не бяха разгледани поради физическото затваряне на съдилищата в периода на извънредното положение 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. Същевременно след края на предлаганата съдебна ваканция, ще започне периодът на нормативноустановената инвентаризация през януари в съдилищата (чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрация в съдилищата), когато обичайно дела също не се насрочват и разглеждат. Така ще се окаже, че през настоящата година за втори път няма да се разглеждат огромна част от делата у нас, което е равно на отказ от правосъдие“, се заявява в позицията. И се подчертава, че пренасрочването на всички отменени заради ваканцията заседания в период до 15 юли 2021 г. ще натовари прекомерно съда и страните, а и освен това ваканцията не може да бъде постоянно разрешение при извънредна епидемична обстановка, чиято продължителност, развитие и интензивност са непредвидими.

Адвокатурата заявява, че България се намира в безпрецедентна криза, но това налага не абдикация на държавата от нейна основна функция – правосъдието, а вземането на разумни и адекватни решения, които да осигурят необходимия баланс между опазването на здравето и живота на всички и осигуряването на достъп до съд.

Затова призовава Народното събрание, правителството и съдебната власт, вместо съдебна ваканция, да намерят други решения, с които да се осигури възможност в дългосрочен план съдебната система да продължи да работи в условията на извънредна епидемична обстановка.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba...

Още по темата: https://defakto.bg/2020/11/04/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D...

https://offnews.bg/temida/advokatite-predlagat-mer...