Заради сериозността на положението вчера зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова отиде на заседанието на парламентарната правна комисия, която обсъждаше промените в ЗСВ, с които се предлага закриването на специализираните съдилища и прокуратура.

Тя отправи призив към депутатите за спешно приемане на промените в ГПК и ЗСВ. И заяви, че ЕПЕП, чрез който адвокатите трябва да имат достъп до делата, не работи, порталът не позволява извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, не позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред, не осигурява достъп до поддържаните от съдилищата електронни дела и регистри, доколкото не са налице сканирани документи по делата в системата, а ако съдебните актове се издават в електронна форма през ЕИСС, те не се появяват автоматично в ЕПЕП.

Това е така, защото Единният портал за електронно правосъдие не е свързан с ЕИСС.

14 000 адвокати трябва да обясняват на клиентите си защо няма решения, призовки, съобщения. Няма, защото няма електронно правосъдие. А защо няма? Защото Висшият съдебен съвет не си е свършил работата“, каза адвокат Гигова пред депутатите и сподели, че адвокатурата е изготвила конкретни предложения за промени в ГПК и ЗСВ, които се подкрепят от съдиите.

В мотивите към проекта на адвокатурата се изтъква, че сигурността, надеждността и ефективността на ЕИСС е пряко свързана с функционирането на ЕПЕП, чиито основни потребители са адвокатите, защитаващи пред съда правата и законните интереси на страните по делата, разглеждани от съдилищата. „Недостатъците в ЕИСС водят и до невъзможност чрез ЕПЕП да се осигури предвидената в чл. 360в, ал. 2 от Закона за съдебната власт възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, за връчване на съобщения и книжа, както и за достъп до електронните дела и публични регистри“, се казва в мотивите към промените в ГПК и ЗСВ“, изтъкват адвокатите.

Те напомнят, че от 30 юни 2021 г. са в сила промените в процесуалните закони, които предвиждат задължение за съдилищата да издават актовете си и да извършват всички процесуални действия в електронна форма, да приемат процесуални изявления в електронна форма, както и правила за задължително електронно връчване и комуникация със съдилищата за определен кръг субекти.

Липсата на техническа възможност чрез ЕИСС, съответно ЕПЕП, да бъдат извършвани от съда и страните предвидените в процесуалните закони изявления и процесуални действия, не само компрометират изцяло идеята за електронно правосъдие, а на практика ограничават достъпа до съд“, изтъкват адвокатите в мотивите към предложенията за промени в законите.

Те за пореден път напомнят, че ЕИСС не отговаря на изискванията на процесуалните закони за ефективна, сигурна и функционираща система, което води до необходимост от отлагане на действието ѝ до отстраняване на проблемите. „Това налага и въвеждане на обратно действие на закона, тъй като в периода на действие на правните норми те не са могли пълноценно да бъдат фактически прилагани от засегнатите субекти, което поставя в опасност процесуалните им права. С цел избягване на затруднения и противоречива практика се предвижда, че доколкото в определени случаи са постановени съдебни актове или са извършени изявления от страните в електронна форма, те остават действителни и не е нужно да се повтаря“, пишат адвокатите.

От месеци адвокати и съдии алармират за проблеми с ЕИСС и ЕПЕП.

Стигна се дотам, че Пленумът на Върховния касационен съд със свое решение поиска председателят Лозан Панов да разпореди да се спре използването на ЕИСС във върховния съд. Решението на Пленума беше следствие на изключително остро становище за ЕИСС, подкрепено от 69 върховни съдии. В него те обясняват неизчерпателно какви са десетките проблеми, които срещат при работата със системата. Нещо повече – върховните съдии обясниха, че множество нейни функционалности противоречат на изрични изисквания на процесуалните закони. Затова те определиха ЕИСС като опасна за правосъдието (становището на съдиите от ВКС виж тук).

Така от 11 август ВКС вече не използва системата (виж повече тук).

Междувременно адвокатурата призова ВСС спешно да отложи е-правосъдието до отстраняване на проблемите в системата и портала и да върне старите деловодни системи (виж тук).

Тръгна и петиция, в която съдии, адвокати и преподаватели призоваха юридическата общност и цялото общество да подкрепи усилията им за преработване на ЕИСС и ЕПЕП. По инициатива на ССБ и със съдействието на ВАдС, съдии, съдебни служители, адвокати, университетски преподаватели и специалисти по информационни технологии от месец работят за отстраняване на проблемите като са разделени на две групи. Едната работи по ЕИСС, а другата – по ЕПЕП (виж тук).

Сигнали е получил и министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов. Заради това той поиска ВСС да определи срок, в който ще отстрани проблемите в системата и портала (виж повече тук).

Междувременно се очаква проблемът да бъде обсъден на заседание на комисията по информационни технологии към ВСС днес. Въпросът е бил поставен от членовете Даниела Марчева и Гергана Мутафова още миналата седмица, но на заседанието на комисията в понеделник не се е стигнало до вземането на конкретни решения, защото техни колеги не се били запознали с материалите. Така разглеждането на проблема се отложи за днес.

А Марчева и Мутафова предлагат няколко неща, които да се извършат в спешен порядък.

Първото е надграждането и усъвършенстването на Системата за електронно призоваване.

Следващото е ВСС да предприеме действия за доизграждането на ЕПЕП, като се предвидят следните възможности: да се заведе дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител; да се уведоми другата страна по делото по електронен път, включително без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител; да се заплатят дължимите съдебни такси по електронен път, включително без необходимост от реален физически контакт за осъществяване на транзакцията; да се осъществи електронно призоваване чрез времеви печат.

Всяка функционалност е залегнала в проекта от Плана за възстановяване на България, но понеже процедурата върви по-бавно и вероятно чак към края на ноември ще се подпише договор, Марчева и Мутафова предлагат ВСС да не чака, а да действа. Което ще рече, че до 14 дни от вземането на решението за доизграждане на ЕПЕП, съветът трябва да проучи колко биха стрували новите функционалности.

Що се отнася до сигналите и писмата, които ВСС получава от адвокати и съдии, Марчева и Мутафова предлагат да се организира незабавно среща на кадровици и служители от съвета с представители на ВАдС и САК, както и на „Информационно обслужване“, на която да бъдат обсъдени актуалните въпроси на електронното правосъдие и перспективите за тяхното решаване.

Освен това искат да се организира и кръгла маса с участието на представители на Министерството на правосъдието, адвокатурата, неправителствени организации, Държавната агенция „Електронно управление“, „Информационно обслужване“ и представители на съдийската общност, на която да се очертаят стратегическите задачи, които стоят непосредствено и в по-дългосрочен план пред електронното правосъдие, необходимите ресурси за осъществяването им и времеви график.

Според тях трябва да се изготви и Стратегия за развитието на електронното правосъдие в периода 2021-2026 г. ведно с пътна карта към нея.

Какво ще бъде решението на комисията по информационни технологии засега не е ясно, но на заседанието на Съдийската колегия във вторник, докато се обсъждаше кой от кадровиците да заеме мястото на Боряна Димитрова в тази комисия, се разбра, че има сериозни проблеми в работата. Тогава Марчева изброи редица предложения и идеи, все свързани с електронното правосъдие, които са били поставени на вниманието на комисията, но тя с месеци е бездействала. Например от повече година е поставен въпросът за надграждането на системата за електронно призоваване, но и до днес нищо не се е случило. Създадена е работна група от 26 членове за промени в три наредби на ВСС за е-правосъдието. В нея обаче участвали само трима съдии, въпреки че наредбите се отнасят основно до дейността на съдилищата.

Затова Марчева предложи в комисията да влезе Боян Новански. „Той знае каква е разликата между ЕИСС и ЕПЕП за разлика от сегашния председател“, каза Марчева и допълни: „За мен като член на съвета и най-вече като съдия е неприемливо да продължавам да нося обществена отговорност за бездействията и лошите решения на колективните органи, на които съм член“. И съобщи, че дори ще предложи Новански да оглави комисията за информационните технологии.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba...