Лозан Панов нареди от 11 август т.г. ВКС да не работи с ЕИСС до отстраняване на пречките за пълноценното използване на системата и решение на Пленума на ВКС за възобновяване на работата с нея. В заповедта се казва още, че новопостъпилите дела ще се образуват чрез Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), където ще бъдат прехвърлени заведените в ЕИСС дела и преписки (виж повече тук).

В жалбата си до АССГ адвокат Баташки изтъква, че ВКС трябва да дава пример за електронно правосъдие, а не да бъде спирачка за такова.

Разбирам и приемам аргументите, че всяко начало е трудно, особено в България, но категорично не мога да приема, че след толкова време, ВКС ще даде пример на всички 153 съдилища в България как да не се спазва Законът за съдебната власт и как да се откаже прилагането на една електронна система, за която част от състава на ВКС участва в подобряването и разработването ѝ и няколко пъти иска отлагането ѝ точно с цел подобрения. С малко повече желание е възможно да се получи електронна среда за реализиране на електронно правосъдие. Другото според мен са оправдания“, посочва адвокат Баташки.

Той недоумява как пилотни съдилища работят от дълго време с ЕИСС и не са спрели да правораздават, а ВКС дава сигнали за неспазване и нарушаване на закона и е „пример за това, как е най-добре правосъдие да се прави с пишещи машини, а ако може и на пелюр“.

Следва да се отбележи, че съдиите във ВКС и този съд и страните по него се поставят в различна, вероятно приемана за „по-добра” среда, от останалите съдии и съдилища в страната, което, освен че не е вярно, е и дискриминационно. Аз, като практикуващ адвокат, желая законът да се спазва еднакво както за най-малкия районен съд, така и за всички останали съдилища, включително и ВКС. С процесната заповед излиза, че председателят на ВКС може да дерогира приложението на законов текст, макар и временно, но неясно колко дълго, а страните в някой малък районен съд от провинцията следва да се съобразяват и прилагат закона и да ползват Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) чрез ЕИСС!?“, казва още Николай Баташки.

Той изтъква, че има правен интерес да оспори заповедта, защото тя води до ограничаване на достъпа на адвокатите и страните по дела до електронно подписани съдебни протоколи и съдебни актове, чрез генерирането им в ЕИСС а от там и в ЕПЕП.

Адвокат Баташки добавя, че старата АСУД не дава възможност протоколите от открити съдебни заседания и съдебните актове да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис (КЕП) и така да бъдат достъпвани чрез ЕПЕП. Според него със заповедта на Панов се ограничават и възможностите му да заяви електронно призоваване, защото генерирането на електронни съобщения чрез ЕИСС е възможно, а чрез АСУД – не. „Поради всички тези ограничения, дадените по закон права на жалбоподателя според чл. 360в, ал. 2, т. 3 и т. 4 ЗСВ, начиная от 1 юли 2021 г. във връзка с посоченото в чл. 360б, ал. 1 ЗСВ (виж в карето – бел. ред.) са ограничени произволно, некомпетентно и напълно незаконосъобразно от процесната заповед на председателя на ВКС. На практика със своята заповед произволно и лично председателят на ВКС е суспендирал прилагането на законова разпоредба и без да има правомощия е ограничил приложението на закона само и единствено за един съд в България. Така например, председателят на ВКС не е ограничил прилагането на закона относно въведената задължителна за всички съдилища по закон ЕИСС, за който и да е друг по вид или степен съд!?“, казва още Баташки.

Адвокатът иска АССГ да назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса дали чрез АСУД и съответно ЕПЕП могат да се извършат следните действия:

  • заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма;
  • извършване на процесуални действия в електронна форма;
  • връчване на съобщения и призовки;
  • достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри;
  • възможно ли е извършването на електронни процесуални действия и волеизявления по делата от страните по тях, така както се извършат и чрез ЕИСС.

Той обяснява, че има регистрация в ЕПЕП и Системата за сигурно електронно връчване и съответно има правен интерес от използването на Единната информационна система на съдилищата чрез портала. Допълва и че според Закона за електронното управление административните органи са длъжни да предоставят услуги в електронна форма, а за съдилищата това важи от 1 юли 2021 г., съгласно ЗСВ.

Нататък Николай Баташки заявява, че заповедта на Лозан Панов е и нищожна, защото нито Пленумът на ВКС, нито председателят му имат правомощия да издават административен акт за спиране на използването на ЕИСС. Според адвоката единствено ЕИСС е пригодена и създадена в съответствие с изискванията на чл. 360ж от ЗСВ, който е в сила от 1 юли 2021 г. Заповедта е издадена след тази дата и това ограничава приложното поле на законовата разпоредба, което прави въпросното нареждане на Лозан Панов нищожно, алтернативно незаконосъобразно, твърди Баташки.

В заключение бих цитирал една поговорка, че не е добре заедно с мръсната вода да се изхвърли и бебето. Мен, като страна по дела и ползвател на услугите на ВКС, не ме интересува кой управлява и дали има лобита и противопоставяне в държавните и съдебни органи. Не защитавам и не познавам никоя страна по никой административен или лобистки спор за налагане на електронна система в правосъдието. Мен ме интересува да се предоставя продукт на европейско и модерно ниво, а навсякъде правосъдието се развива в посока неговото електронно предоставяне. Поради това, аз с радост съм посрещнал новината, че във ВКС започва прилагането на чл.360б ЗСВ чрез ЕИСС. Приложението на този законов текст не може да стане чрез старата АСУД, която е откъсната, неинтегрирана, не обхваща възможността за приемане и изпращане на електронни процесуални изявления, подписани с КЕП и още много недостатъци“, заявява адвокат Баташки и моли като заинтересовани страни по делото да бъдат конституирани ВСС, Министерският съвет и Държавната агенция „Електронно управление“.

Той има и особено искане – позовавайки се на чл. 166, ал. 1 от АПК, според който оспорването спира изпълнението на акта, адвокатът иска ВСС да не изпълнява посоченото в заповедта „предприемане на необходимите действия по компетентност” за обезпечаване на връзката на АСУД с други информационни системи. За целта Баташки моли Съдийската колегия на ВСС да вземе съответното решение.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba...