УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокат на възраст до 35 години към датата на започване на стажа, да има високо ниво на владеене на немски език (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговско право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находящата се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 27 август– 28 септември 2023 г., като предварителната програма е следната:

27 август 2023 г. – Пристигане в гр. Берлин.

28 август – 2 септември 2023 г. – Въвеждащ семинар в гр. Берлин.

4 – 25 септември 2023 г. – Стаж в немска адвокатска кантора.

26– 27 септември 2023 г. – Заключителен семинар в гр. Бон.

28 септември 2023 г. – Отпътуване.

Организаторите поемат следните разходи:

  • Настаняване по време на въвеждащия семинар;
  • Закуска и обяд, както и финансова помощ в размер на 11 евро за вечеря по време на въвеждащия семинар
  • Хранене и настаняване по време на заключителния семинар;
  • Пътни разноски от мястото на въвеждащия семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
  • Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
  • Еднократна стипендия по време на стажа в размер на 550 евро.

Лични разноски на участниците:

  • Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците;
  • Участниците са длъжни да сключат международна здравна застраховка, която покрива разходите за медицинско лечение в Германия, което може да възникне в случай на заболяване или в резултат на злополука по време на престоя – включително лечение поради епидемия или пандемично заболяване като COVID-19;
  • Стипендията, която се отпуска, няма да бъде достатъчна за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това ще бъде необходимо стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако някаква причина от страна на участниците възпрепятства успешното завършване на програмата, то организаторите си запазват правото да изискват прекратяване на програмата и престоя, и в този случай Вие, като участници, заплащате сами транспортните си разходи при предварителното отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 09.05.2023 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Калоян“ № 1-А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална цветна снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта, документ за владеене на немски език и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате адвокатската професия.

Всички документи трябва да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 27.04.2023 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.

ВАЖНО!

ПРЕЗ 2023 Г. МЕСТАТА ЗА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА, НЕ СА ГАРАНТИРАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА И ПОДЛЕЖАТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ