Исторически данни вижте тук:

https://www.vas.bg/bg/a/istoricheska-spravka