Припомняме, че Законът за мерки срещу изпиране на пари и правилникът за неговото прилагане въведоха изискване определен кръг лица да прилагат мерки срещу изпиране на пари, както и да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си.

В обхвата на закона, според една от неговите интерпретации, попадаха и адвокатите. Задължените лица трябваше да изпращат плановете на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.

Във връзка с това през м. февруари Висшият адвокатски съвет предизвика спешна среща с ръководството на ДАНС.

Последваха срещи с председателя на правната комисия в Народното събрание, а по-късно и с членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

В резултат беше създадена специална работна група, в която бяха включени членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси на Народното събрание, Висшия адвокатски съвет и ДАНС.

До този момент, в резултат на направеното искане, са постъпили писма от 14 държави членки на ЕС с информация как се прилага Директивата за предотвратяване изпирането на пари.

Очаква се след края на тази седмица постъпилата информация да бъде анализирана и да бъдат формулирани текстове за промяна в ЗМИП.

https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4693