Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

П Р О Т О К О Л № 1НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание н...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни