I. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Наказателноправен режим на непълнолетните.

2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка.

3. Обществена опасност и противоправност на престъплението. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието.

4. Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност и определение, видове умисъл. Непредпазливост – същност, видове. Изключващи вината обстоятелства.

5. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит –видове. Самоволен отказ от опит и приготовление.

6. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.

7. Множество престъпления. Основни разграничения и отграничения. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъпления. Съвкупност от престъпления – видове. Наказуемост и определяне на наказанието при съвкупност.

8. Рецидив. Видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и наказуемост.

9. Понятие за наказание, определение. Цели на наказанието. Отграничаване от други мерки на държавна принуда и от мерки за обществено въздействие и възпитание.

10. Значение на законосъобразното и правилно определяне на наказанието; ролята на съда. Принципи за определяне на наказанието Определяне на наказанието при опит и помагачество. Индивидуализация на наказанието. Значение на индивидуализацията като принцип за определяне на наказанието. Смекчаващи отегчаващи обстоятелства. Изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства – положение при алтернативните или кумулативните санкции /чл. 57/.

11. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание и освобождаване от наказателна отговорност – характеристика и значение. Отделни видове. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание.

12. Престъпления против живота. Убийство.

13. Престъпления против здравето. Телесни повреди.

14. Престъпления против честта и достойнството.

15. Разврат – обща характеристика и система на половите престъпления. Блудство, Престъпни съвкупления и изнасилване.

16. Престъпления против собствеността. Обща характеристика. Кражба. Отграничаване от обсебване и други видове престъпления. Грабеж. Изнудване. Вещно укривателство.

17. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика, състави.

18. Измама, документна измама – състави, отграничения.

19. Престъпления против правосъдието – набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.

20. Пасивен и активен подкуп – обща характеристика и състави.

21. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.

22. Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.

23. Наказателният процес на Република България – правно регламентирана дейност по разглеждането и решаването на наказателни дала. Фази, стадии и етапи на наказателния процес. Наказателнопроцесуални функции.

24. Право на защита. Процесуални гаранции за правото на защита.

25. Участници. Субекти и страни в наказателния процес. Съдът – главен субект на процеса. Подсъдност. Прокурор. Разследващи органи.

26. Пострадал и ощетено юридическо лице. Частен обвинител. Частен тъжител.

27. Обвиняем. Понятие за наказателно преследване.

28. Правна помощ. Защитник. Повереник и особен представител.

29. Граждански ищец и граждански ответник.

30. Мерки на процесуална принуда.

31. Същност на доказателствата. Видове доказателства. Същност на доказателствените средства. Видове доказателствени средства.

32. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал – обща характеристика. Съдебен контрол.

33. Обща характеристика на досъдебното производство. Образуване на досъдебно производство. Привличане на обвиняем. Действия по приключване на разследването. Действия на прокурора след приключване на разследването.

34. Обща характеристика на съдебното производство. Образуване на производството пред първа инстанция.

35. Въззивно производство – обща характеристика. Образуване на производството и ред за разглеждане на делото. Правомощия на въззивната инстанция.

36. Касационно производство – обща характеристика. Касационни основания и предели на касационната проверка. Правомощия на касационната инстанция.

37. Бързо производство.

38. Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. Решаване на делото със споразумение.

39. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

40. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

41. Възобновяване на наказателни дела. Основания за възобновяване. Компетентен съд и ред за разглеждане на делото. Правомощия на съда.

42. Европейска заповед за арест. Европейска заповед за защита. Европейска заповед за разследване. Екстрадиция.

43. Принудителни медицински мерки по Наказателния кодекс и настаняване за принудително лечение по Закона за здравето.

44. Мерки за административна принуда по Закона за Министерството на вътрешните работи и производства по тях.

II. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

А).

1. Недействителност на сделките; Понятие и видове; Нищожни сделки – понятие, основания; Унищожаеми сделки – понятие, основания.

2. Особени случаи на недействителност. Относителна недействителност. Висяща недействителност. Частична недействителност. Особености на недействителността при търговските сделки.

3. Представителство. Понятие и видове. Възникване и прекратяване. Упълномощаване. Процесуално представителство. Косвено представителство. Представителство в търговското право – понятие и видове. Действия от чуждо име без представителна власт.

4. Сроковете в гражданското право. Видове срокове – давностни, преклузивни, рекламационни. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност, отказ от изтекла давност. Прилагане на давността.

5. Неизпълнение – същност и форма. Невиновна невъзможност за изпълнение. Причини за неизпълнение, за които длъжникът отговаря и последици от виновно неизпълнение. Забава на длъжника и кредитора.

6. Отговорност за вреди. Определение и видове вреди. Граници на отговорността. Причинна връзка. Поправяне на вредите.

7. Договор. Понятие и видове. Разграничение между договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор, договор в полза на трето лице и обещаване действие на трето лице.

8. Изпълнение – същност и страни. Предмет, време и място на изпълнение. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен договор. Суброгация.

9. Гражданска отговорност за вреди. Видове вреди. Договорна и деликтна отговорност. Обезщетения за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина.

10. Прекратяване на облигационно отношение. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор: предпоставки и основания. Чрез едностранно волеизявление. Разваляне по съдебен път. Последици, риск, обезщетение.

11. Непозволено увреждане. Обща характеристика и ограничения. Фактически състав на деликта. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи.

12. Неоснователно обогатяване. Понятие и видове фактически състави. Понятието „основание" при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание. Общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД).

13. Множество кредитори и длъжници. Разделност на дълговете. Солидарност – същност и видове. Неделимост на задълженията.

14. Привилегии: същност и видове.

15. Обезпечения. Залог в гражданското и търговското право, особен залог. Ипотека – същност, видове и учредяване, вписване, действие. Обезпечение пред съд. Поръчителство.

16. Продажба по Закона за задълженията и договорите. Обща характеристика. Задължения на страните. Отговорност на продавача при недостатъци и евикция. Различия от търговската продажба.

17. Право на собственост. Съдържание. Способи за придобиване на собствеността. Пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу).

18. Съсобственост. Понятие и видове. Възникване и прекратяване. Отношения между съсобствениците.
19. Етажна собственост.

20. Вещни права върху чужда вещ. Ползване: същност, видове и правна уредба.

21. Вещни права върху чужда вещ. Суперфиция: същност, видове и правна уредба. Трансформация и погасяване.

22. Вещни права върху чужда вещ. Сервитути: същност и видове. Правна уредба в ЗС, ЗВод., ЗЕнерг. и др.

23. Държавна и общинска собственост: същност, видове и правна уредба. Придобиване по давност на държавни и общински имоти. Актове и тяхната правна сила, оспорване, актуване.

24. Гражданскоправна защита на правото на собственост. Видове защита по българското право. Разграничение между петиторна и посесорна защита. Видове искове.
25. Владение и държане: разграничение и същност. Защита на владението и на държането.
Права на подобрителя върху чужд имот.

26. Вписване в нотариалните книги. Подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар.№2). Действие на вписването.
27. Търговци. Едноличен търговец, търговски дружества – видове, учредяване, управление.
Кооперации.

28. Търговски сделки. Общи положения. Видове сделки.

29. Ценни книги – видове, прехвърляне на ценни книги.

30. Търговска несъстоятелност: Общи положения. Откриване на производство по несъстоятелност.
31. Търговска несъстоятелност: Органи и управление на масата на несъстоятелността. Предявяване на вземанията. Попълване на масата на несъстоятелността. Оздравяване на предприятието. Обявяване в несъстоятелност, осребряване на масата на несъстоятелността.

32. Брак – сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите: имущественоправни режими, прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици. Брачен договор.

33. Прекратяване на брака. Основания. Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред; Унищожаване на брака. Брачен процес.

34. Произход – установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство, действие и прекратяване на осиновяването.

35. Родителски права и задължения. Представителство и попечителско съдействие. Лишаване и ограничаване от родителски прав. Производство за предаване на дете или за упражняване на правото на лични отношения.

36. Права на детето. /СК, КПД, ЗЗакрилаД/. Мерки за закрила на детето. Международно отвличане на дете.

37. Защита от домашно насилие. Мерки за защита от домашно насилие и производство за налагането им.

38. Придобиване на наследство. Наследяване по закон – наследници. Наследяване по завещание – форма. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между наследниците. Чл. 76 от Закона за наследството.

39. Делба на съсобствени вещи: същност, предпоставки и видове. Доброволна делба – процедура. Съдебна делба – процедура и фази. Делба, извършена приживе.
40. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях. В областта на авторското право. Изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, марки наименования за произход и др.

41. Исков процес по Гражданския процесуален кодекс. Видове искове. Подведомственост, подсъдност, срокове. Призовки и съобщения. Процесуално представителство. Съдебен състав и отводи.

42. Производство пред първата инстанция. Иск – съдържание, предявяване. Отговор на ответника – съдържание, срок. Задължения на съдията. Първо заседание. Правна помощ. Съдебно производство – права на страните, задължения на съда.

43. Другарство в исковия процес. Понятие и видове. Значение на отделните видове другарство. Особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му.

44. Защита срещу незаконно уволнение по Кодекса на труда.

45. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител.

46. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск.

47. Доказателства в гражданския процес. Понятие. Обяснения на страните, признаване на иска. Свидетелски показания и ограниченията им. Вещи лица. Писмени доказателства - видове, оспорване. Оглед и освидетелстване.

48. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне и отказ от иск. Изменение на иска. Съдебна спогодба – основания и правна характеристика. Възможности за атакуване на съдебната спогодба.

49. Особени искови производства. Бързо производство. Производство по брачни дела. Съдебна делба. Производство по сключване на окончателен договор. Производство по търговски дела.

50. Постановяване на съдебно решение. Решаване на делото. Съдържание на решението. Неприсъствено решение – основания за атакуване. Обявяване на решението в регистъра и връчването му.

51. Поправка, тълкуване, допълване на съдебно решение. Поправка на очевидна грешка. Тълкуване на съдебно решение. Допълване на съдебно решение. Основания, срокове, процедура.

52. Обжалване на съдебното решение. Нищожни, недопустими и неправилни решения. Въззивно обжалване, насрещна въззивна жалба. Касационно обжалване, насрещна жалба.

53. Обезпечително производство по ГПК. Допускане на обезпечението. Обезпечителни мерки.

54. Изпълнително производство. Изпълнителни основания. Производства по издаване на изпълнителен лист.

55. Изпълнителни способи. Обжалване на действията на съдебния изпълнител.

56. Заповедно производство. Обща характеристика. Издаване на заповед за изпълнение. Съдържание на заповедта. Съдебно производство.

57. Охранителни производства. Характеристика. Видове. Нотариални производства.

58. Производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

59. Отговорност на държавата и общините по ЗОДОВ – обща характеристика, основание и процедури.

60. Процедури по Закона за защита на потребителите.

61. Процедури по Закона за защита на конкуренцията.

62. Защита срещу дискриминацията.

Б).

63. Производства пред административни органи. Административни актове – общи и индивидуални. Видове пороци на административните актове – нищожност, незаконосъобразност. Оспорване на административни актове по административен ред, основания.

64. Обжалване на административни актове пред съда. Административни съдилища, характеристика. Обжалване на административни актове пред административния съд. Основания за обжалване. Оспорване на подзаконови нормативни актове. Допустими доказателства. Процедура.

65. Административно касационно обжалване. Касационна жалба – срок и съдържание. Компетентен съд. Касационно производство. Допустими доказателства. Отмяна на влезли в сила съдебни актове. Изпълнително производство в административния процес.

66. Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Административнонаказателно отговорни лица. Производство по обжалване на Наказателните постановления – въззивно и касационно.

67. Данъци. Данъчен процес. Събиране на публични вземания. Ревизионен акт. Обжалване. Влизане в сила.

68. Трудово правоотношение. Възникване. Прекратяване. Служебно правоотношение – възникване, прекратяване.

69. Вътрешен и международен търговски арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство съгласно ЗМТА. Производство и основания за отмяна на арбитражни решения. Признаване и допускане изпълнението на арбитражни решения.

III. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА

1. Придобиване права на адвокат. Положителни предпоставки. Ограничения. Обжалване на решението на адвокатския съвет.

2. Упражняване на адвокатската професия. Понятие и ограничения. Адвокатско пълномощно, договор за правна защита и съдействие.

3. Права на адвоката.

4. Задължения на адвоката.

5. Статут на чуждестранния адвокат.

6. Съвместно упражняване на адвокатската професия. Адвокатско съдружие. Адвокатско дружество. Договори между адвокати и адвокатски дружества.

7.  Адвокатска колегия. Понятие и органи. Общо събрание на адвокатската колегия.

8. Адвокатски съвет. Състав и избор. Правомощия.

9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.

10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.

11.  Висши органи на адвокатурата. Обжалване актовете на висшите органи на адвокатурата.

12. Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство.

13. Етичен кодекс на адвоката.

14. Принципи за упражняване на адвокатската професия, уредени в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

15. Приложно поле на Закона за правната помощ. Органи за правна помощ. Вид и обхват на правната помощ. Национален регистър за правна помощ.

IV . ПРАВО НА ЕС. МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО. ПРАВА НА ЧОВЕКА

1. Правна система на ЕС – принципи, източници (първично право, производно право). Характерни белези на правото на ЕС – автономност, примат, директен ефект, приложение на национално равнище. Отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС.

2. Съд на ЕС – обща характеристика, компетентности, производство пред Съда. Общ съд – обща характеристика, компетентност, производство.

3. Международно частно право. Източници на уредба. Съотношение.

4. Регламент 1215/2012 относно международна компетентност и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела (Регламент „Брюксел Іа“). Определяне на приложимо право към договорни и извъндоговорни отношения (Регламент № 593/2008 („Рим І“) и Регламент № 864/2007 („Рим ІІ“).

5. Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент (Регламент 2020/1783, Регламент 2020/1784, Хагски конвенции, Договори за правна помощ, КМЧП).

6. Признаване и изпълнение на съдебни решения и други актове от държави, които не са член на ЕС. Признаване и изпълнение на арбитражни решения.

7. Защита правата на човека – материално право. Конституционно правна и друга вътрешноправна уредба на основните права и свободи. Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Харта на основните права на Европейския съюз.

УТВЪРДЕН с РЕШЕНИЕ №518 на ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ от 21.07.2022 г