Искане №276 / 05.03.2024 г. - Установяване на противоконституционност на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията и съответно на чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а, чл. 374а от ГП
pdf, 725 KB
Искане № 191 / 12.02.2024 г. - Установяване на противоконституционност на чл. 129, ал. 6 ДОПК в частта: "с изключение на задължителните осигурителни вноски"
pdf, 622 KB
Искане № 587 / 28.09.2023 г. - Установяване на противоконституционност на Пар. 3 от ПЗР на Закона за горите
pdf, 350 KB
Искане № 240 / 04.04.2023 г. - Установяване на противоконституционност на чл. 159, ал. 2 от Закона за движение по пътищата
pdf, 415 KB
Искане № 797 / 21.07.2021 г. - Установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността и на §2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността
pdf, 597 KB
Искане № 104 / 29.01.2021 - Установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 15, чл. 101, ал. 4, изр. второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изр. второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари (Обн. ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ. бр. 94 от
pdf, 592 KB
Искане № 105 / 29.01.2021 - Установяване на противоконституционност на § 2 от ПЗР на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.
pdf, 452 KB
Искане № 460 / 13.05.2020 - Обявяване на противоконституционност на § 5 – 8 от Преходни и заключителни разпоредби от Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр.33 от 2019 г.), чл.60а,
pdf, 469 KB
Искане № 459 / 13.05.2020 - Установяване на противоконституционност на: чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 94 от 30 но
pdf, 557 KB
Искане № 274 / 04.02.2020 - Установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) като противоречащ на чл. 4, ал. 1,
pdf, 637 KB
Искане № 1895 / 20.11.2019 - Установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност
pdf, 807 KB
Искане № 1160 / 04.04.2019 - Закон за митниците
pdf, 307 KB
Искане № 1530 / 27.11.2017 - Наказателно-процесуален кодекс
pdf, 2.8 MB
Искане № 1522 / 27.11.2017 - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
pdf, 1.6 MB
Обобщен анализ на изследването на делата на Конституционния съд на Република България, по които е взел участие Висшият адвокатски съвет (2010 – 2019 г.)
pdf, 218 KB