Специален режим за касова отчетност по ЗДДС - Любомир Владикин 
pdf, 69 KB
Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност  - Олег Михайлов 
pdf, 111 KB
Защо съдът не може да освободи задържаните от полицията лица? - Златка Стефанова 
pdf, 67 KB
Аргументът „Аd hominem“ в правото и в съдебната реторика (Играе ли роля аргументът „Ad hominem” в решаващата дейност на съда?) - Метин Ибриямов 
pdf, 99 KB
Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална - Васил Петров 
pdf, 89 KB
За правното значение на страховите представи при самоволен отказ от опит по чл. 18, ал. 3 от НК - Калина Филипова 
pdf, 67 KB
Съвременни предизвикателства при приложението на нормата на чл. 41 от Закона за адвокатурата  - Андон Добчев
pdf, 66 KB