Уводни думи от новия редакционен съвет

С Решение №998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от САК, специалист по гражданско право и процес, доц. д-р Иван Стойнев, адвокат от САК, специалист по право на Европейския съюз; д-р Гергана Иванова, адвокат от САК, специалист по наказателно право и наказателен процес. С избора ни пред нас се постави предизвикателството да утвърдим „Адвокатски преглед“ като теоретико-приложен печатен орган на адвокатската общност, който ще съхрани традициите при издаване на списанието от стария редакционен съвет, но и ще предложи различна концептуална линия. Като адвокати към адвокати искаме да зададем практически ракурс на списанието, ориентиран към мониторинг на последните изменения в законодателството, обобщаване и анализ на съдебна практика по отделни отрасли на правото, коментар на решения на Конституционния съд, Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, разчитане на проблемите в правоприлагането със съответните предложения de lege ferenda. Ведно с това ще продължим да дискутираме въпросите на адвокатската етика, ще проследяваме практиката по Закона за адвокатурата и ще информираме читателя за новоизлязлата правна литература. Лайтмотив в нашата работа ще бъде разширяване кръгозора на списанието по начин, по който да бъде разпознавано като ценно четиво за практикуващи от отделни клонове на правото. С оглед на това и желанието ни е да създадем рубрики с инцидентен характер, насочени към сравнителноправни анализи (имплементиране на европейското законодателство в съответна чужда правна система), форми на взаимодействие на адвокатурата с други професии; маркиране на проблеми в професията чрез анкети в дигиталния брой на АПРИЛ 2 0 2 4 5 списанието и отнасянето им до надлежните органи в aдвокатурата. Пред нас стои огромната отговорност за цялостна нова визия на „Адвокатски преглед“, но и за превръщане на списанието в средищен център за дискусия на всички, занимаващи се с правна наука. Затова и с настоящата встъпителна част апелираме за активност от страна на колегите по формулиране на теми и подготвяне на материали, които биха били полезни за читателя. Вярваме, че адвокатурата трябва да задава параметрите на законодателните изменения и да инициира различен прочит на иначе утвърдена съдебна практика. А „Адвокатски преглед“ може и следва да бъде двигател на тази промяна. Първият ни брой е посветен на някои от измененията в Конституцията на Република България, приети със Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България от 20.12.2023 г., обнародван в Държавен вестник – бр. 106/2023 г. Без претенция за изчерпателност, и по изключение включващ само научни статии, този първи брой е тематичен в две направления – както по отношение на очертаването на бъдещите предизвикателства по имплементиране в законодателството на измененията като опит за конституционна реформа, така и по отношение разчитане от адвокатурата на проблемите, които предстоят пред правоприлагащите по тълкуване и прилагане на новите положения.

От редакционния съвет