П Р О Т О К О Л № 8

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 04 март 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили заявления за оттегляне на съгласие от кандидати.

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред :

1.Постъпило е Заявление вх. № 616 от 28.02.2017 година от кандидата за член на Висшия контролен съвет адв. Стефка Ганева Въжарова от Адвокатска колегия Ямбол, с което заявява, че е избрана за член на Висшия адвокатски съвет на проведените избори на 25-26 февруари 2017г. и оттегля съгласието си за участие в избора за членове на Висшия контролен съвет.

2. Постъпило е Заявление вх.№623 от 28.02.2017 година от кандидата за член на Висшия дисциплинарен съд адв. Добринка Георгиева Гърневска от Софийска адвокатска колегия, с което заявява, че оттегля кандидатурата си за член на Висшия дисциплинарен съд.

3. Постъпило е Заявление вх. № 626 от 01.03.2017 година от кандидата за член на Висшия адвокатски съвет адв. Иван Христов Апостолов от Адвокатска колегия Смолян, с което заявява, че е обявен за избран за член на Висшия дисциплинарен съд с Решение на Избирателната комисия от 27 февруари 2017г. и оттегля съгласието си за участие в избора за членове на Висшия адвокатски съвет. Заявява, че не желае да бъде подлагана кандидатурата му за насрочения допълнителен избор за членове на Висшия адвокатски съвет за попълване на състава му на 05.03.2017г., поради направения отвод.

4.Постъпило е Заявление вх. № 633 от 02.02.2017 година от кандидата за член на Висшия дисциплинарен съд адв. Меглена Хари Гунчева от Адвокатска колегия Хасково, с което заявява, че не желае да участва в допълнителния избор за членове на Висшия дисциплинарен съд и оттегля кандидатурата си за член на Висшия дисциплинарен съд.

С оглед горното Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Заличава от списъка на допуснатите с Решение от 27 февруари 2017 година до допълнителен избор за попълване състава на Висшите органи на адвокатурата, насрочен за 05.03.2017 година следните кандидати:

1.адв. Стефка Ганева Въжарова от Адвокатска колегия Ямбол – кандидат за член на Висшия контролен съвет, поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

2. адв. Добринка Георгиева Гърневска от Софийска адвокатска колегия – кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд, паради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

3. адв. Иван Христов Апостолов от Адвокатска колегия Смолян – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет, паради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

4. адв. Меглена Хари Гунчева от Адвокатска колегия Хасково - кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд, поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

Настоящият протокол да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: /п/

Членове: 1./п/

2./п/