П Р О Т О К О Л № 7

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 25 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

прие Правила за осигуряване безопасността на избирателното помещение и на кутиите за гласуване за изборите на висши органи на българската адвокатура, насрочени за 25.02.- 26.02.2017 г.:

1. След приключване на изборния ден 25.02.2017 г., избирателните бюра в пълен състав и в присъствието на членовете на избирателната комисия и на избраните неангажирани в изборния процес делегати, залепват отвора на избирателната кутия с лента, на която се подписват.

2. След извършване на действията по т.1 същите се оставят от Избирателната комисия за съхранение до приключване на изборния процес в отделно помещение в сградата, където се извършва гласуването, което се запечатва в присъствието на лицата, неангажирани в изборния процес и избрани от Общото събрание. Помещението се отваря и кутиите се вземат при участието на същите лица след приключване на изборния процес на 26.02.2017г.

3. Избирателната комисия запечатва изборното помещение с лента, върху която членовете на ИК поставят подписи и предават запечатаното изборно помещение на охраната на сградата.

4. При откриването на изборния ден на 26.02.2017 г., Избирателната комисия в присъствието на членовете на избирателните бюра и неангажираните в изборния процес делегати, отваря изборното помещение.

Настоящите правила да се обявят на членовете на избирателните бюра.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:

Председател: /п/

Членове: 1. /п/

2. /п/