П Р О Т О К О Л № 6

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 25февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатуратаот 16 декември 2016 г.,в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпила молба с вх. №600от 25.02.2017 година от кандидата за член на Висшия адвокатски съвет адв. Владимир Михайлов Дончев- АК – Пловдив.

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред :

Постъпила е молба вх. № 600 от 25.02.2017 година от кандидата за член на Висшия адвокатски съвет адв. Владимир Михайлов Дончев от Адвокатска колегия Пловдив, с която заявява, че оттегля съгласието си да бъде издигната кандидатурата му за член на Висшия адвокатски съвет.

С оглед горното Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Заличава от окончателния списък на предложените кандидати адв.Владимир Михайлов Дончев– кандидат за член на Висшия адвокатски съвет поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

Настоящият протокол да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател:/п/

Членове: 1./п/

2./п/