П Р О Т О К О Л № 5

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 24 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Изменение на Методическите указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на висшите органи на българската адвокатура.

2. Разглеждане на писмо вх.№578/22.02.2017 г. от Инициативен комитет за адвокатска реформа.

3. Разни.

По т. 1 от дневния ред : Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Изменя текста на т.3, Раздел І от Метотодически указания, приети с решение по т.7 от Протокол №3 от 10.02.2017г. на Избирателната комисия, както следва:

В изречение първо премахва текста „в три колони“ и вместо него приема следния текст:

„3. Отделните видове бюлетини се отпечатват общо на бяла хартия – формат А4, в следната последователност:“

Текста в останалата част от т.3, Раздел І от Методическите указания остава непроменен.

По т.2 от дневния ред:

Постъпило е писмо с вх.№578 от 22.02.2017 година от Инициативен комитет за адвокатска реформа, отправено до Висшия адвокатски съвет и до Избирателната комисия. Със същото се иска разрешение за пряко излъчване в социалната мрежа /Фейсбук/ на Общото събрание на адвокатите в страната, като бъде допуснат за това представител – техническо лице, което да осъществи излъчването на живо. В писмото се излагат доводи за публичност и прозрачност в адвокатурата, и осигуряването на възможност на всеки адвокат да види и чуе дебатите и решенията на събранието.

След като се запозна с постъпилото писмо, Избирателната комисия взе предвид следното:

Писмото е отправено общо до Висшия адвокатски съвет и Избирателната комисия. Същото е подписано от името на Инициативен комитет за адвокатска реформа от адвокат Борислав Вълчев – член на изпълнителния комитет, като Избирателната комисия не е запозната и няма възможност да се запознае с правния статут и структурата на Инициативния комитет, както и с начина на представляване на същия.

В отправеното писмо се иска директно излъчване на живо на Общото събрание – дебатите и решенията на същото, по което компетентност да се произнесе има Висшия адвокатски съвет и Общото събрание на адвокатите от страната. Няма искане за пряко излъчване на изборния процес, произнасянето по което искане би било в компетенциите на Избирателната комисия. Съгласно разпоредбите на Закона за адвокатурата, решенията на Избирателната комисия са публични и същите се обявяват незабавно на сайта на Висшия адвокатски съвет и на специалното табло на ИК във Висшия адвокатски съвет.

Предвид горното Избирателната комисия единодушно

Р Е Ш И :

Произнасянето по искане за разрешение за директно излъчване на живо на работата на Общото събрание на адвокатите от страната – дебати и решения на събранието, не е в компетенциите на Избирателната комисия.

Настоящия протокол да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: /п/

Членове: 1. /п/

2. /п/