П Р О Т О К О Л № 4

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 17 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпила молба с вх. № 475 от 14.02.2017 година от кандидата за член на Висшия адвокатски съвет адв. Добринка Георгиева Гърневска;

2. Разглеждане на писмо с вх. № 476 от 14.02.2017 година от председателя на АК гр. Разград;

3. Разглеждане на молба от кандидата за председател на Висшия адвокатски съвет, член на Висшия адвокатски съвет, член на Висшия контролен съвет, член на Висшия дисциплинарен съд адв. д-р Румен Цветанов Петков, постъпила по електронна поща с вх. № 479 от 14.02.2017 година и в оригинал с вх. № 480 от 14.02.2017 година.

4. Обявяване на окончателния списък на кандидатите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, по реда на чл. 103, ал.4 от Закона за адвокатурата.

5. Разни.

По т. 1 от дневния ред : Постъпила е молба вх. № 475 от 14.02.2017 година от кандидатът адв. Добринка Георгиева Гърневска от Софийска адвокатска колегия с която заявява, че оттегля съгласието си да бъде издигната кандидатурата й за член на Висшия адвокатски съвет.

С оглед горното Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Заличава от списъка на допуснатите кандидати адв. Добринка Георгиева Гърневска – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

По т. 2 от дневния ред : Постъпило е писмо, получено по факс с вх. №476 от 14.02.2017 година от Съвета на адвокатска колегия-гр. Разград, подписано от Председателя адв. Румен Воденичаров, с което се уведомява ИК, че с писмо с изх. № 5 от 17.01.2017 година са изпратени два броя предложения за председател на Висшия адвокатски съвет за адв. Емил Николов Рангелов с приложени два броя декларация-съгласие за член на Висшия адвокатски съвет и за председател на Висшия адвокатски съвет. Твърди се, че се касае за техническа грешка, тъй като предложението за член на Висшия адвокатски съвет на Емил Николов Рангелов е постъпило от адв. Хари Хараламбиев-член на Висшия адвокатски съвет, а декларацията-съгласие на кандидата е изпратена от АК -гр. Разград. С горецитираното писмо се моли ИК грешката да бъде отстранена. Към писмото е приложено копие от декларацията, подписана от адв. Емил Николов Рангелов.

Избирателната комисия, след като разгледа писмото от АК-гр. Разград приема следното:

1. Противно на изложеното в писмото, Избирателната комисия възприема, че не става въпрос за отстраняване на техническа грешка. С предложение с вх. № 2976 от 23.12.2016 година от Хари Николов Хараламбиев от АК - гр. Пазарджик е издигната кандидатурата на адв. Емил Николов Рангелов за член на Висшия адвокатски съвет, като към същото не е приложена декларация-съгласие на кандидата. С писмо на Съвета на АК – гр. Разград с изх. № 5 от 17.01.2017 година за адв. Емил Николов Рангелов-АК гр. Разград, са постъпили две предложения за председател на Висшия адвокатски съвет, както следва: предложение с вх. № 169 от 19.01.2017 г. от Петко Цветанов Николаев-адвокат от АК-гр. Разград, с приложена декларация-съгласие на кандидата за член на Висшия адвокатски съвет и предложение с вх. № 170 от 19.01.2017 година от Александър Илиев Маринов от АК-гр. Разград с приложена декларация-съгласие на кандидата. Писмо с изх. № 5 от 17.01.2017 година съдържа две самостоятелни предложения за председател на Висшия адвокатски съвет, от които първото Избирателната комисия е приела за нередовно поради липсата на съгласие и е допуснала кандидата въз основа на второто. С протокол № 2 от 28.01.2017 година адв. Емил Николов Рангелов е допуснат като кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет въз основа на предложение с вх. № 170 от 19.01.2017 година.

2. С протокол №1 от 28.12.2016 година Избирателната комисия е определила реда и сроковете за подаване на предложения, както и условията, на които следва да отговарят.

3. С протокол № 2 от 28.01.2017 година Избирателната комисия е отказала да допусне адв. Емил Николов Рангелов като кандидат за член на Висшия адвокатски съвет поради липсата на приложена декларация към предложение с вх. № 2976 от 23.12.2016 година от Хари Николов Хараламбиев от АК - гр. Пазарджик. От предложението не може да се направи обоснован извод, че кандидатът е знаел и е дал съгласието си да бъде издигната кандидатурата му. Към предложението в срока по чл. 114, ал.3 от ЗА не е постъпила изискуемата декларация-съгласие от кандидата. Същевременно не може да се приеме, че декларацията-съгласие, приложена към и изрично упомената в предложение с вх. № 169 от 19.01.2017 година, е относима към предложението, направено от адв. Хари Хараламбиев, тъй като горното предложение е за председател на Висшия адвокатски съвет и в същото не е посочено, че е и за член на Висшия адвокатски съвет и не препраща към предложение вх. № 2976 от 23.12.2016 година.

Избирателната комисия разглежда постъпилите предложения и приложените към тях документи и се произнася по допустимостта на кандидата с оглед посоченото в предложението, без да има право да променя волята на предложителя и/или кандидата.

4. Решението за допускането на кандидатите за председатели на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд е обявено от Избирателната комисия в срока по чл. 103, ал.2 във връзка с чл. 114, ал.1 от Закона за адвокатурата, а именно на 28.01.2017 година.

5. Съгласно разпоредбата на чл. 103, ал.2, изр.2, във връзка с чл.114, ал.1 от Закона за адвокатурата всеки адвокат-член на адвокатска колегия може да обжалва решението за допускане на кандидатите на Избирателната комисия в тридневен срок пред Висшия адвокатски съвет, който е длъжен да се произнесе в тридневен срок по жалбата, като решението е окончателно. Срокът за обжалване на решението на Избирателната комисия е изтекъл на 31.01.2017 година. В срокът за обжалване на решението по допускане на кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет, член на Висшия адвокатски съвет, член на Висшия контролен съвет, член на Висшия дисциплинарен съд, не са постъпили жалби от адвокати-членове на колегии и същото е влязло в сила на 31.01.2017 година.

6. В срока за обжалване на решението по допустимостта на кандидатурите за висши органи на адвокатурата адв. Рангелов и всеки член на адвокатска колегия е имал право и е могъл да обжалва решението на Избирателната комисия пред Висшия адвокатски съвет. Нито председателят на Разградската адвокатска колегия, нито предложителите - адв. Петко Цветанов Николаев, адв. Александър Илиев Маринов, адв. Хари Николов Хараламбиев, нито кандидатът Емил Николов Рангелов са обжалвали в срока по чл. 103, ал.2, изр. 2 във връзка с чл. 114, ал.1 от ЗА решението на Избирателната комисия, поради което тази възможност се е преклудирала. Във връзка с посоченото, дори и да се приеме, че писмото на Председателя на Съвета на адвокатска колегия- гр. Разград има характера на жалба, същата е недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество.

С оглед горното Избирателната комисия единодушно

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане писмо, получено по факс с вх. №476 от 14.02.2017 година от Съвета на адвокатска колегия гр. Разград, подписано от Председателя адв. Румен Воденичаров, с което се иска отстраняване на техническа грешка.

По т. 3 от дневния ред: Постъпила е молба от кандидата адв. д-р Румен Цветанов Петков по електронна поща с вх. № 479 от 14.02.2017 година и в оригинал с вх. № 480 от 14.02.2017 година. С постъпилата молба кандидатът заявява, че поради липсата на електронен регистър за плащанията на членския внос в АК-гр. Пазарджик информацията, съдържаща се в удостоверение с изх. № 27 от 02.02.2017 година на АК- гр. Пазарджик, не отговаря на истината и представя удостоверение от АК-гр. Пазарджик с изх. № 42 от 13.02.2017 година, установяващо заплащането на членския внос за месеците януари, февруари и март 2017 година към АК-гр. Пазарджик и ВАдвС на 31.01.2017 година. Отделно от това с молбата кандидатът заявява, че оттегля съгласието си да бъде издигната кандидатурата му за Председател на Висшия адвокатски съвет и моли да бъде допуснат до изборите като кандидат за член на Висшия адвокатски съвет, кандидат за член на Висшия контролен съвет и кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд.

Избирателната комисия след като разгледа постъпилата молба приема следното:

Представеното удостоверение за внесен членски внос към АК-гр. Пазарджик и ВАдвС в срока по чл. 49, ал.1 от ЗА е официален документ, установяващ изпълнението на чл.49, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗА, поради което следва да бъде приет, а кандидатът да бъде включен в окончателния списък на кандидатите за висши органи на адвокатурата. Във втората си част молбата на кандидата адв. д-р Румен Цветков Петков представлява оттегляне на даденото съгласие за издигане на кандидатурата му за председател на Висшия адвокатски съвет, което е личен акт на кандидата и не следва да бъде обсъждан.

С оглед горното, Избирателната комисия единодушно

Р Е Ш И :

1. Заличава от списъка на допуснатите кандидати за председател на Висшия адвокатски съвет, насрочени за 25 и 26 февруари 2017 г. адв. д-р Румен Цветанов Петков, поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

2. Вписва в окончателния списък на предложенията, обявен с протокол № 3 от 10.02.2017 година, адв. д-р Румен Цветанов Петков – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет, кандидат за член на Висшия контролен съвет и кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд.

По т.4 от дневния ред:

ОБЯВЯВА на основание чл. 103, ал. 4 във връзка с чл.114, ал.1 от Закона за адвокатурата окончателен списък на кандидатите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, както следва:

За председател на Висшия адвокатски съвет:

1.адв. Ралица Босилкова Негенцова, Софийска адвокатска колегия – ю.с. 33 г., адв.с. 32 г.;

2.адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград– ю.с. 35 г., адв.с. 35 г.;

3.адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград– ю.с. 20 г., адв.с. 19 г.;

4.адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 18 г., адв.с. 17 г.;

За членове на Висш адвокатски съвет

1. адв. Атанас Тодоров Стоянов, АК гр. Стара Загора– ю.с. 25 г., адв.с. 23 г.;

2. адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол– ю.с. 31 г., адв.с. 31 г.;

3. адв. Станислав Йорданов Тонов, АК гр. Враца – ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

4. адв. Веселка Илиева Коева, АК гр. Велико Търново– ю.с. 33 г., адв.с. 20 г.;

5. адв. Емил Петров Ядков, АК гр. Благоевград– ю.с. 25 г., адв.с. 22 г.;

6. адв. Лидия Георгиева Атанасова, АК Сливен– ю.с. 37 г., адв.с. 36 г.;

7. адв. Валя Симеонова Гигова, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 22 г., адв.с.18 г.;

8. адв. Христо Тодоров Христов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 27 г., адв.с. 17 г.;

9. адв. Георги Георгиев Димитров, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 21 г., адв.с. 19 г.;

10.адв. Красимир Иванов Краев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 21 г., адв.с. 21 г.;

11.адв. Людмил Николов Рангелов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 26 г., адв.с. 23 г.;

12.адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 23 г.;

13.адв. Емил Димитров Велинов, АК гр. Кюстендил– ю.с. 28 г., адв.с. 22 г.;

14.адв. Нели Любомирова Виодорова, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 25 г.;

15.адв. Албена Георгиева Пискова, АК гр. Пловдив– ю.с. 27 г., адв.с. 26 г.;

16.адв. Стефан Христов Ботев, Софийска адвокатска колегия – ю.с. 40 г., адв.с. 36 г.;

17.адв. Валя Георгиева Иванова, АК гр. Плевен– ю.с. 16 г., адв.с. 15 г.;

18. адв. Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик – ю.с. 34 г., адв.с. 26 г.;

19. адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 25 г.;

20.адв. Милен Борислав Ралчев, АК гр. Варна – ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

21.адв. Владимир Михайлов Дончев, АК гр. Пловдив – ю.с. 31 г., адв.с. 29 г.;

22.адв. Константин Петров Димитров, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 23 г., адв.с. 23 г.;

23.адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян– ю.с. 37 г., адв.с. 27 г.;

24.адв. Иво Георгиев Баев, АК гр. Бургас– ю.с. 32 г., адв.с. 32 г.;

25.адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас– ю.с. 16 г., адв.с. 16 г.;

26.адв. Васил Владимиров Иванов, АК гр. Кюстендил– ю.с. 24 г., адв.с. 23 г.;

27.адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград– ю.с. 20 г., адв.с. 19 г.;

28.адв. Петър Стоянов Божков, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 34 г., адв.с. 34 г.;

29.адв. Мария Симеонова Ганева, АК Русе– ю.с. 42 г., адв.с. 38 г.;

30.адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 22 г., адв.с. 22 г.;

31.адв. Светлана Несторова Проданова, АК гр. Бургас– ю.с. 33 г., адв.с. 18 г.;

32.адв. Ели Илиа Келесис- Тодорова, АК гр. Силистра– ю.с. 36 г., адв.с. 36 г.;

33.адв. Владислав Александров Янев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

34.адв. Мариела Йорданова Стайкова, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 21 г., адв.с. 21 г.;

35.адв. Атанас Иванов Железчев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 44 г., адв.с. 28 г.;

36.адв. Николай Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 26 г., адв.с. 26 г.;

37.адв. Радостин Димитров Станчев, АК гр. Бургас– ю.с. 30 г., адв.с. 30 г.;

38.адв. Стоян Митев Желев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 41 г., адв.с. 30 г.;

39.адв. Христо Анастасов Караманолов, АК гр. Кърджали– ю.с. 39 г., адв.с. 39 г.;

40.адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия– ю.с.19г., адв.с. 19 г.;

41.адв. Ирена Стефанова Александрова, АК гр. Видин– ю.с. 20 г., адв.с. 20 г.;

42.адв. Асен Цветков Асенов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 28 г., адв.с. 26 г.;

43.адв. Йосиф Давид Герон, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 36 г., адв.с. 22 г.;

44.адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 18 г., адв.с. 17 г.

За членове на Висш контролен съвет

1. адв. Валентин Габриел Бенатов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 35 г., адв.с. 35 г.;

2. адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково– ю.с. 27 г., адв.с. 24 г.;

3. адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол– ю.с. 31 г., адв.с. 31 г.;

4. адв. Драгомир Георгиев Димов, АК гр. Варна– ю.с. 31 г., адв.с. 24 г.;

5. адв. Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик – ю.с. 34 г., адв.с. 26 г.;

6. адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 25г.;

7. адв. Александър Хараланов Попчев, АК гр. Пловдив– ю.с. 35 г., адв.с. 27 г.;

8. адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас– ю.с. 16 г., адв.с. 16 г.;

9. адв. Иванка Кръстева Саралиева, АК гр. Русе– ю.с. 36 г., адв.с. 22 г.;

10. адв. Александър Савов Даскалов, АК гр. Бургас– ю.с. 38 г., адв.с. 36 г.;

11.адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска Адвокатска колегия–ю.с.27г., адв.с.27г.;

12.адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска Адвокатска колегия– ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

13.адв. Христо Анастасов Караманолов, АК гр. Кърджали– ю.с. 39 г., адв.с. 39 г.

За председател на Висш дисциплинарен съд

1. адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 37г., адв.с. 37г.

За членове на Висш дисциплинарен съд

1. адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 23 г.;

2. адв. Стефка Димчева Влахова, АК гр. Пловдив– ю.с. 19 г., адв.с. 18 г.;

3. адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково– ю.с. 27 г., адв.с. 24 г.;

4. адв. Стефан Йорданов Стефанов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 25 г., адв.с. 18 г.;

5. адв. Димитър Димов Петров, АК гр. Варна– ю.с. 32 г., адв.с. 24 г.;

6. адв. Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик – ю.с. 34 г., адв.с. 26 г.;

7. адв. Чавдар Петров Пенков, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

8. адв. Тихомир Веселинов Горанов, АК гр. Варна– ю.с. 17 г., адв.с. 17 г.;

9. адв. Ангел Кръстев Ангелов, АК гр. Стара Загора– ю.с. 39 г., адв.с. 39 г.;

10. адв. Тошко Симеонов Стоев, АК гр. Пловдив– ю.с. 24 г., адв.с. 20 г.;

11.адв. Нина Николова Седефова, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 37г., адв.с. 37 г.;

12.адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 37г., адв.с. 37г.;

13.адв. Маргарита Рангелова Козалиева, Софийска адвокатска колегия– ю.с.36г., адв.с.36г.;

14.адв. Милка Николова Кърпачева, АК гр. Стара Загора– ю.с. 36 г., адв.с. 35 г.;

15.адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян– ю.с. 37 г., адв.с. 27 г.;

16.адв. Снежана Христова Енчева, АК гр. Ямбол– ю.с. 25 г., адв.с. 25 г.;

17.адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас– ю.с. 16 г., адв.с. 16 г.;

18.адв. Грета Пенчева Петрова, АК гр. Русе– ю.с. 41 г., адв.с. 38 г.;

19.адв. Димитър Дочев Илковски, АК гр. Ловеч– ю.с. 37 г., адв.с. 37 г.;

20.адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 22 г., адв.с. 22 г.;

21.адв. Димчо Кънчев Тодоров, АК гр. Бургас– ю.с. 20 г., адв.с. 19 г.;

22.адв. Захари Георгиев Генов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 23 г., адв.с. 23 г.;

23.адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 27 г., адв.с. 27 г.;

24.адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

25.адв. Даниел Георгиев Маринов, АК гр. Добрич– ю.с. 27 г., адв.с. 19 г.;

26.адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия– ю.с.19г., адв.с.19 г.;

27.адв. Иво Александров Стефанов, АК гр. Благоевград– ю.с. 24 г., адв.с. 24 г.;

28.адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова, Софийска адвокатска колегия– ю.с. 39 г.,адв.с.38 г.

Настоящия протокол да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: . /п/

Членове: 1./п/

2./п/