П Р О Т О К О Л № 3

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 10 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатуратаот 16 декември 2016 г.,в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Условия за упражняване правото на избор с оглед разпоредбата на чл.49 ал.2 във вр. ал.1 от ЗА.

2. Разглеждане на постъпили заяления за оттегляне на съгласие.

3. Определяне на последователността на подреждане на кандидатите за участие в изборите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет в окончателнтия списък и в бюлетините.

4. Обявяване на окончателния списък на предложените кандидати за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет.

5. Определяне на начина на изписване на юридическия и адвокатския стаж, изискуем по силата на Закона за адвокатурата, в бюлетината.

6. Утвърждаване на образец на бюлетината и плик за гласуване в изборите за членове на Висшите органи на българската адвокатура насрочени за 25 и 26 февруари 2017 година.

7. Приемане на методически указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на Висшите органи на българската адвокатура насрочени за 25 и 26 февруари 2017 година и за отчитането на резултатите.

8. Вземане на решения във връзка с техническата подготовка на изборите за членове на Висшите органи на българската адвокатура насрочени за 25 и 26 февруари 2017 годинаи евентуален допълнителен избор.

9. Разни.

По т. 1 от дневния ред : С оглед разпоредбата на чл.49 ал.2 във вр. ал.1 от ЗА и като взе пред вид тълкуването направено от Върховния касационен съд в негово решение №783/08.02.2011 г. по гр.д.№ 1313/2010 г. по описа на ІІІ г.о., Избирателната комисия приема, че за да може адвокат да участва /да бъде избиран/ в изборите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, насрочени за 25 и 26 февруари 2017 г. следва да е платил членския внос към съответната адвокатската колегия и към Висшия адвокатски съвет за януари 2017 г. вкл., като плащането следва да е извършено до 31 януари 2017 г.

С оглед горното и след извършена проверка на допуснатите кандидати, Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Заличава от списъка на допуснатите кандидати в изборите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, насрочени за 25 и 26 февруари 2017 г. поради неплатен членския внос към съответната адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет за месец януари 2017 г. вкл. и плащането е извършено до 31 януари 2017 г. следните кандидати:

1. Адв. д-р Румен Цветанов Петков – кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет, кандидат за член на Висшия адвокатски съвет, кандидат за член на Висшия контролен съвет и кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд. Съгласно удостоверение изх. № 27 от 02.02.2017 година на АК- Пазарджик същият е платил членския внос към АК и ВАдвС до 31.12.2016 година.

2. Адв. Константин Йосифов Хаджийски – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет. Съгласно удостоверение изх. № 28 от 02.02.2017 година на АК- Пазарджик същият е платил членския внос към АК и ВАдвС до 31.12.2016 година.

3. Адв. Владимир Георгиев Шейтанов – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет. Съгласно писмо изх. № 238 от 03.02.2017 г. на АК – София и приложена към него справка за платен членски внос, същият е платил членски внос към АК и ВАдвС до 31.12.2016 година.

4. Адв. Кирил Димитров Петров – кандидат за член на Висшия адвокатски съвет. Съгласно писмо изх. № 238 от 03.02.2017 г. на АК – София и приложена към него справка за платен членски внос, същият е платил членски внос към АК и ВАдвС до 31.12.2016 година.

По т.2 от дневния ред:

Постъпило е писмо вх. № 385 от 02.02.2017 година на ВАдвС от АК Пазарджик с приложено заявление от адв. Хари Николов Хараламбиев, с което същият заявява, че си прави отвод и не желае да бъде в списъка на кандидатите за Висшия дисциплинарен съд.

С оглед горното Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Заличава от списъка на допуснатите кандидати адв. Хари Николов Хараламбиев – кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд поради оттеглено съгласие и заявен лично отвод.

По т.3 от дневния ред:Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Определя последователността на подреждане на кандидатите за участие в изборите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет в окончателния списък и в бюлетините да се извърши по реда на вписване във входящия регистър на първото редовно предложение.

По т.4 от дневния ред:

ОБЯВЯВА на основание чл.114, ал.4 от Закона за адвокатурата окончателен списък на предложените кандидати за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, както следва:

За председател на Висш адвокатски съвет:

1.адв. Ралица Босилкова Негенцова, Софийска адвокатска колегия;

2.адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград;

3.адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград;

4.адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия;

За членове на Висш адвокатски съвет

1. адв. Атанас Тодоров Стоянов, АК гр. Стара Загора;

2. адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол;

3. адв. Станислав Йорданов Тонов, АК гр. Враца;

4. адв. Веселка Илиева Коева, АК гр. Велико Търново;

5. адв. Емил Петров Ядков, АК гр. Благоевград;

6. адв. Лидия Георгиева Атанасова, АК Сливен;

7. адв. Валя Симеонова Гигова, Софийска адвокатска колегия;

8. адв. Христо Тодоров Христов, Софийска адвокатска колегия;

9. адв. Георги Георгиев Димитров, Софийска адвокатска колегия;

10.адв. Красимир Иванов Краев, Софийска адвокатска колегия;

11.адв. Людмил Николов Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

12.адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

13.адв. Емил Димитров Велинов, АК гр. Кюстендил;

14.адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия;

15.адв. Нели Любомирова Виодорова, Софийска адвокатска колегия;

16.адв. Албена Георгиева Пискова, АК гр. Пловдив;

17.адв. Стефан Христов Ботев, Софийска адвокатска колегия;

18.адв. Валя Георгиева Иванова, АК гр. Плевен;

19.адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия;

20.адв. Милен Борислав Ралчев, АК гр. Варна;

21.адв. Владимир Михайлов Дончев, АК гр. Пловдив;

22.адв. Константин Петров Димитров, Софийска адвокатска колегия;

23.адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян;

24.адв. Иво Георгиев Баев, АК гр. Бургас;

25.адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

26.адв. Васил Владимиров Иванов, АК гр. Кюстендил;

27.адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград;

28.адв. Петър Стоянов Божков, Софийска адвокатска колегия;

29.адв. Мария Симеонова Ганева, АК Русе;

30.адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия;

31.адв. Светлана Несторова Проданова, АК гр. Бургас;

32.адв. Ели Илиа Келесис- Тодорова, АК гр. Силистра;

33.адв. Владислав Александров Янев, Софийска адвокатска колегия;

34.адв. Мариела Йорданова Стайкова, Софийска адвокатска колегия;

35.адв. Атанас Иванов Железчев, Софийска адвокатска колегия;

36.адв. Николай Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

37.адв. Радостин Димитров Станчев, АК гр. Бургас;

38.адв. Стоян Митев Желев, Софийска адвокатска колегия;

39.адв. Христо Анастасов Караманолов, АК Кърджали;

40.адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия;

41.адв. Ирена Стефанова Александрова, АК гр. Видин;

42.адв. Асен Цветков Асенов, Софийска адвокатска колегия;

43.адв. Йосиф Давид Герон, Софийска адвокатска колегия;

44.адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия.

За членове на Висш контролен съвет

1. адв. Валентин Габриел Бенатов, Софийска адвокатска колегия;

2. адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково;

3. адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол;

4. адв. Драгомир Георгиев Димов, АК гр. Варна;

5. адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия;

6. адв. Александър Хараланов Попчев, АК гр. Пловдив;

7. адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

8. адв. Иванка Кръстева Саралиева, АК гр. Русе;

9. адв. Александър Савов Даскалов, АК гр. Бургас;

10.адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска Адвокатска колегия;

11.адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска Адвокатска колегия;

12.адв. Христо Анастасов Караманолов, АК гр. Кърджали.

За председател на Висш дисциплинарен съд

адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия.

За членове на Висш дисциплинарен съд

1. адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

2. адв. Стефка Димчева Влахова, АК гр. Пловдив;

3. адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково;

4. адв. Стефан Йорданов Стефанов, Софийска адвокатска колегия;

5. адв. Димитър Димов Петров, АК гр. Варна;

6. адв. Чавдар Петров Пенков, Софийска адвокатска колегия;

7. адв. Тихомир Веселинов Горанов, АК гр. Варна;

8. адв. Ангел Кръстев Ангелов, АК гр. Стара Загора;

9. адв. Тошко Симеонов Стоев, АК гр. Пловдив;

10.адв. Нина Николова Седефова, Софийска адвокатска колегия;

11.адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия;

12.адв. Маргарита Рангелова Козалиева, Софийска адвокатска колегия;

13.адв. Милка Николова Кърпачева, АК гр. Стара Загора;

14.адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян;

15.адв. Снежана Христова Енчева, АК гр. Ямбол;

16.адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

17.адв. Грета Пенчева Петрова, АК гр. Русе;

18.адв. Димитър Дочев Илковски, АК гр. Ловеч;

19.адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия;

20.адв. Димчо Кънчев Тодоров, АК гр. Бургас;

21.адв. Захари Георгиев Генов, Софийска адвокатска колегия;

22.адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска адвокатска колегия;

23.адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска адвокатска колегия;

24.адв. Даниел Георгиев Маринов, АК гр. Добрич;

25.адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия;

26.адв. Иво Александров Стефанов, АК гр. Благоевград;

27.адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова, Софийска адвокатска колегия;

Настоящият списък да се изпрати на Адвокатските съвети, които следва незабавно да го обявят.

По т. 5 от дневния ред:Избирателната комисия

Р Е Ш И :

Начинът на изписване на юридическия и адвокатския стаж, изискуем по силата на Закона за адвокатурата в бюлетините да става по навършена пълна година от стажа /без месеци и дни/.

По т.6 от дневния ред:Във връзка с провеждането на избори за висшите органи на българската адвокатура на редовно Общо събрание на 25.02 и 26.02.2017г., Избирателната комисия има задължението по чл. 104 ЗА за изготвянето на бюлетини, съдържащи трите имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж. ИК изготви интегрални бюлетини за всеки отделен избор, отпечатани заедно на едната страна на лист формат А4.

На осн. чл. 105 ал. 1 пр. 2 ЗА следва да се утвърди и образец на плик за гласуване.

Предвид горното и на основание чл. 104 и чл. 105, ал. 1, пр.2 от ЗА комисията

Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА образец на интегрални бюлетини за избор на висши органи на българската адвокатура - 25.02 и 26.02.2017 г. Бюлетините за всеки отделен избор се отпечатват заедно на едната страна на лист формат А4.

2. УТВЪРЖДАВА образец на непрозрачен плик, в който при гласуване да се поставят бюлетините.

По т.7 от дневния ред:За безпрепятственото провеждане на изборния процес и за работата на избирателните бюра по отчитане на резултатите от гласуването, ИК изготви Методически указания.

Предвид горното, комисията

Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА методически указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на Висшите органи на българската адвокатура насрочени за 25 и 26 февруари 2017 година и за отчитането на резултатите.

По т.8 от дневния ред:С оглед правилното организиране и протичане на изборния процес в изборите за членове на Висшите органи на българската адвокатура насрочени за 25 и 26 февруари 2017 година Избирателната комисия единодушно

Р Е Ш И :

1. Висшият адвокатският съвет следва да финансира и осигури:

- избирателни кутии за трите избирателни бюра за основния и евентуален допълнителен избор, увеличен с допълнителни 3 бр. ;

- еднакви, бели, непрозрачни пликове за поставяне на бюлетините съгласно утвърдения образец;

- необходимото количество хартия формат А4 за отпечатване на бюлетините и протоколите на избирателните бюра и Избирателната комисия;

- канцеларски материали, необходими за провеждането на изборите;

- списък на делегатите (избирателите) за ИК и избирателните бюра съобразно разпределението;

- да осигури зала за провеждане на инструктаж на членовете на избирателните бюра (включително резервни членове) от членовете на Избирателната комисия, който определяме за 24.02.2017 г. от 10, 30 часа.

2. Методическите указания да се предоставят на Висшия адвокатски съвет за отпечатването им и предоставянето им на членовете на избирателните бюра, включително и резервните членове.

Препис от настоящия протокол да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател:/п/

Членове: 1./п/

2./п/