П Р О Т О К О Л № 2

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 28 януари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Произнасяне по допустимостта на постъпилите в срока по чл. 114, ал. 3 от ЗА кандидатури за избор на председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет и обявяване списъка на допуснатите кандидати за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет;

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред :

След като се запозна с постъпилите предложения за кандидати за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, комисията констатира следното:

I. За председател на Висшия адвокатски съвет:

1. За адв. Ралица Босилкова Негенцова, Софийска адвокатска колегия, са постъпили:

- предложение с вх. № 2982 от 23.12.2016 г. от Юлиян Георгиев Георгиев и от Мария Николова Димитрова и двамата адвокати от АК гр. Варна и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 78 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 2992 от 27.12.2016 г. от Иван Стоянов Иванов, адвокат от АК гр. Стара Загора, с приложено към предложението декларация съгласие от кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 79 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 2994 от 27.12.2016 г. от Георги Николаев Георгиев, адвокат от АК гр. Ямбол с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 80 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 2997 от 27.12.2016 г. от Йордан Цветанов Йорданов, адвокат от АК гр. Велико Търново, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 81 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 2998 от 27.12.2016 г. от Даниела Константинова Минева, адвокат от АК гр. Велико Търново, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 82 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 3002 от 27.12.2016 г. от Тодор Христов Костов, адвокат от АК гр. Сливен, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 83 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 3005 от 27.12.2016 г. от Хари Николов Хараламбиев, адвокат от АК гр. Пазарджик, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 84 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 3034 от 29.12.2016 г. от Станислав Йорданов Тонов, адвокат от АК гр. Враца, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 85 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 3048 от 30.12.2016 г. от Веска Георгиева Запрянова, адвокат от АК гр. Хасково, с приложена декларация на кандидата и допълнителна молба от адв. Ралица Босилкова Негенцова, вх. № 86 от 11.01.2017 г. с приложени към нея декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 69 от 11.01.2017 г. от Юлиян Георгиев Георгиев, адвокат от АК гр. Варна, с приложена декларация съгласие на адв. Ралица Босилкова Негенцова и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 109 от 13.01.2017 г. от Тодор Христов Костов, адвокат от АК гр. Сливен, с приложена декларация съгласие на адв. Ралица Босилкова Негенцова и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

- предложение с вх. № 143 от 17.01.2017 г. от Валя Симеонова Гигова, Валентин Габриел Бенатов, Цветана Иванова Чуклева- Недялкова, Ценимир Братоев Братоев, Петър Кирилов Петров, адвокати от АК гр. София, с приложена декларация съгласие на адв. Ралица Босилкова Негенцова и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

2. За адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик, е постъпило предложение с вх. № 72 от 11.01.2017 г. от Силвана Георгиева Костадинова- Новоместска, адвокат от АК гр. Пазарджик, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Адвокатски съвет - Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

3. За адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград, са постъпили:

- предложение с вх. № 169 от 19.01.2017 г. от Петко Цветанов Николаев, адвокат от АК гр. Разград, с приложена декларация съгласие на кандидата за член на Висшия адвокатски съвет;

- предложение с вх. № 170 от 19.01.2017 година от Алексадър Илиев Маринов от АК гр. Разград, с приложена декларация съгласие на кандидата.

Към предложенията не е приложено удостоверение от АК гр. Разград.

Комисията след като констатира, че към предложение вх. № 169/19.01.2017 г. не се съдържа декларация съгласие на кандидата за избор за органа, за който е предложен, приема същото за нередовно.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

4. За адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград, са постъпили:

- предложение с вх. № 215 от 23.01.2017 г. от Стефан Ангелов Левашки, адвокат от АК гр. Пловдив, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Адвокатски съвет - Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и и е платил членския внос към АК- Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

- предложение с вх. № 291 от 25.01.2017 г. от Мария Михайлова Георгиева, адвокат от АК гр. Благоевград, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Адвокатски съвет - Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 г. включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

5. За адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия, е постъпило предложение с вх. № 298 от 25.01.2017 г. от Александър Александров Пелев, Асен Цветков Асенов, Валентина Петкова Каменарска, проф. д-р Георги Георгиев Димитров, Георги Георгиев Попов, Грета Борисова Ганева, Емил Стефанов Симеонов, Камен Руменов Костакиев, Любомир Николаев Владикин, Любомир Колев Денев, Любомир Константинов Пенчев, Велислав Величков Величков, Маринела Иванова Петрова-Ашикова, Петромир Иванов Кънчев, Петьо Димитров Славов, Петър Владиславов Славов, Светла Лозанова Миланова-Христова и Явор Валентинов Харизанов, всички адвокати от Софийска АК, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска АК и ВАдвС до месец януари 2017 г. включително.

Комисията констатира, че предложението за кандидата не е подписано от посочените като предложители адвокати, а именно - Александър Александров Пелев, Валентина Петкова Каменарска, проф. д-р Георги Георгиев Димитров, Грета Борисова Ганева. С оглед на липсата на подпис от посочените адвокати, комисията приема че предложението изхожда от Асен Цветков Асенов, Георги Георгиев Попов, Емил Стефанов Симеонов, Камен Руменов Костакиев, Любомир Николаев Владикин, Любомир Колев Денев, Любомир Константинов Пенчев, Велислав Величков Величков, Маринела Иванова Петрова-Ашикова, Петромир Иванов Кънчев, Петьо Димитров Славов, Петър Владиславов Славов, Светла Лозанова Миланова-Христова и Явор Валентинов Харизанов.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

II. За членове на Висш адвокатски съвет

1. За адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград е постъпило предложение с вх № 2976 от 23.12.2016 година от Хари Николов Хараламбиев от АК Пазарджик, към което няма приложена декларация за съгласие на кандидата и удостоверение.

Комисията, като взе предвид, че към предложението няма приложена декларация съгласие на кандидата за избирането му за член на Висшия адвокатски съвет приема същото като нередовно.

2. За адв. Милен Борислав Ралчев, АК гр. Варна са постъпили:

- предложение с вх. № 2982 от 23.12.2016 г. от Юлиян Георгиев Георгиев и от Мария Николова Димитрова и двамата адвокати от АК гр. Варна. Към предложението не са приложени декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна.

- предложение с вх. № 103 от 12.01.2017 година от Юлиян Георгиев Георгиев, адвокат от АК гр. Варна с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Варна и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

3. За адв. Атанас Тодоров Стоянов, АК гр. Стара Загора е постъпило предложение с вх. № 2993 от 27.12.2016 г. от Иван Стоянов Иванов, АК Стара Загора с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнение към предложение с вх. № 3050 от 30.12.2017 г. с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Стара Загора за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Стара Загора и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Към предложението е постъпило уведомление от Иван Стоянов Иванов, в качеството му на зам.-председател на АС при АК гр. Стара Загора с приложен препис извлечение от протокол № 1 от заседание на адвокатския съвет на АК гр. Стара Загора проведено на 11.01.2017 година, от което е видно, че кандидатът е подал оставка като председател на АС при АК гр. Стара Загора считано от 23.12.2016 година.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

4. За адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол е постъпило предложение с вх. № 2995 от 27.12.2016 г. от Георги Николаев Георгиев, АК Ямбол с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнение към предложение с вх. № 49 от 09.01.2017 г. с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Ямбол за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Ямбол и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

5. За адв. Станислав Йорданов Тонов, АК гр. Враца е постъпило предложение с вх. № 2996 от 27.12.2016 г. от Румен Кръстев Николов, АК Враца с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнение към предложение вх. № 14 от 03.01.2017 г. с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Враца за юридически и адвокатски стаж на кандидата и че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и удостоверение с вх.№ 237 от 24.01.2017 година от АК гр. Враца за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Враца и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

6. За адв. Веселка Илиева Коева, АК гр. Велико Търново са постъпили:

- предложение с вх. № 2999 от 27.12.2016 г. от Йордан Цветанов Йорданов, АК Велико Търново с приложена декларация съгласие на кандидата, допълнителна молба с вх. № 104/12.01.2016 година от кандидата с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Велико Търново за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от АК гр. Велико Търново и ВАдвС до месец януари 2017 включително и молба с вх. № 131 от 16.01.2017 година с приложено удостоверение за платен членски внос към от АК гр. Велико Търново и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

- предложение с вх. № 3000 от 27.12.2016 г. от Даниела Константинова Минева, АК Велико Търново с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнителна молба с вх. № 105/12.01.2016 година от кандидата с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Велико Търново за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от АК гр. Велико Търново и ВАдвС до месец януари 2017 включително;

- предложение с вх. № 38 от 06.01.2017 г. от Ели Иванова Христова, Софийска адвокатска колегия с приложени в копие декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК гр. Велико Търново за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от АК гр. Велико Търново и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Комисията, като взе предвид, че към предложение вх. № 38/06.01.2017 година липсва приложена декларация съгласие на кандидата в оригинал приема същото за нередовно.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

7. За адв. Емил Петров Ядков, АК гр. Благоевград е постъпило предложение с вх. № 3001 от 27.12.2016 г. от Елена Благоева Попова, АК Благоевград с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнение към предложение с вх. № 36 от 06.01.2017 г. с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от АК гр. Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

8. За адв. Лидия Георгиева Атанасова, АК Сливен са постъпили:

- предложение с вх. № 3003 от 27.12.2016 г. от Тодор Христов Костов, АК Сливен с приложена декларация съгласие на кандидата;

- предложение с вх. № 110 от 13.01.2017 г. от Тодор Христов Костов, АК Сливен с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

9. За адв. Валя Симеонова Гигова, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3006 от 27.12.2016 г. от Ангел Симеонов Калайджиев и Маргарита Славова Калайджиева и двамата от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие на кандидата и молба от кандидата с вх. № 1113 от 13.01.2017 година с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец юни 2017 година включително;

- предложение с вх. № 139 от 16.01.2017 г. от Траян Константинов Конов и Евгения Веселинова Дашина и двамата от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец юни 2017 включително;

- предложение с вх. № 188 от 20.01.2017 г. от Ели Иванова Христова, Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

10. За адв. Христо Тодоров Христов, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3007 от 27.12.2016 г. от Ивайло Димитров Данов от Софийска адвокатска колегия и допълнение към предложението с вх. № 140 от 16.01.2017 година с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 година включително и заявление от кандидата с вх. 228 от 23.01.2017 година с приложена квитанция за платен членски внос до месец март 2017 година включително;

- предложение с вх. № 189 от 20.01.2017 г. от Детелина Димитрова Попова от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 година включително и заявление от кандидата с вх. 229 от 23.01.2017 година с приложена квитанция за платен членски внос до месец март 2017 година включително;

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

11. За адв. Георги Георгиев Димитров, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3007 от 27.12.2016 г. от Ивайло Димитров Данов от Софийска адвокатска колегия и допълнение към предложението с вх. № 187 от 20.01.2017 година с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2017 година включително;

- предложение с вх. № 190 от 20.01.2017 г. от Богдан Костадинов Петров от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

12. За адв. Красимир Иванов Краев, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3008 от 27.12.2016 г. от Тодор Георгиев Милачков от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата и допълнение към предложението с вх. № 224 от 23.01.2017 година с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2016 година включително и квитанция за платен членски внос за месец февруари 2017 включително;

- предложение с вх. № 191 от 20.01.2017 г. от Десислава Методиева Миразчийска от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2016 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

13. За адв. Людмил Николов Рангелов, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3009 от 27.12.2016 г. от Христо Тодоров Христов от Софийска адвокатска колегия и допълнение към предложението с вх. № 141 от 16.01.2017 година с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2016 година включително;

- предложение с вх. № 192 от 20.01.2017 г. от Анна Илчева Серафимова от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2016 година включително и квитанция за платен членски внос до декември 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

14. За адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3010 от 27.12.2016 г. от Аделина Руменова Василева от Софийска адвокатска колегия и допълнение към предложението с вх. № 164 от 18.01.2017 година с приложена декларация съгласие по образец и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 година включително;

- предложение с вх. № 193 от 20.01.2017 г. от Аделина Руменова Василева от Софийска адвокатска колегия с приложени декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към от Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2017 година включително, както и молба от предложителя с вх. № 221 от 23.01.2017 година с приложена квитанция на името на кандидата за платен членски внос до месец март 2017 година, включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

15. За адв. Емил Димитров Велинов, АК гр. Кюстендил е постъпило предложение с вх. № 3017 от 28.12.2016 г. от Константин Димов Дингозов, АК Кюстендил с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Кюстендил за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и че към дата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по чл. 49, ал.1 от ЗА.

След извършена справка, Комисията констатира, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

16. За адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 3024 от 28.12.2016 г. от Маргарита Рангелова Козалиева, Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

17. За адв. Нели Любомирова Виодорова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 3028 от 28.12.2016 г. от Валентин Габриел Бенатов, Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образес и справка за актуално състояние от регистъра на българската адвокатура и заявление с вх. № 227 от 23.01.2017 г. от кандидата с приложено удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към САК и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

18. За адв. Албена Георгиева Пискова, АК гр. Пловдив е постъпило предложение получено по факс и в оригинал с вх. № 3040 от 29.12.2016 г. от Владимир Николов Златев, АК Пловдив с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удосотверение от АК Пловдив за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл. 49,ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗА и допълнителна молба по факс с вх. № 119 от 13.01.2017 година и в оригинал с вх. № 139 от 16.01.2017 година с приложена квитанция за платен членски внос към АК Пловдив и ВадвС до месец март 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

19. За адв. Стефан Христов Ботев, Софийска адвокатска колегия са постъпили:

- предложение с вх. № 3042 от 29.12.2016 г. от Валентин Габриел Бенатов от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец, актуално състояние от регистъра на българската адвокатура и удостоверение от САК за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 година включително;

- предложение с вх. № 3043 от 29.01.2017 г. от Ели Иванова Христова от Софийска адвокатска колегия с което се присъединява към предложението на Валентин Габриел Бенатов.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

20. За адв. Валя Георгиева Иванова, АК гр. Плевен е постъпило предложение с вх. № 2 от 03.01.2017 г. от Валентин Тодоров Иванов, АК Плевен с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удосотверение от АК Плевен за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Плевен и ВАдвС до месец декември 2016 година включително и допълнително заявление от предложителя с вх. № 266 от 25.01.2017 година с приложено удостоверение от АК Плевен, с допълнение за платен членски внос към АК Плевен и ВадвС до месец февруари 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

21. За адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК Пазарджик са постъпили:

- предложение с вх. № 73 от 11.01.2017 г. от Десислава Юриева Карамитрова-Проданова от АК Пазарджик с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА;

- предложение с вх. № 75 от 11.01.2017 г. от Продан Валериев Проданов от АК Пазарджик с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА;

- предложение с вх. № 76 от 11.01.2017 от Нина Василева Млеканова от АК Пазарджик с приложена декларация съгласие и удостоверение от АК Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118,ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

22. За адв. Константин Йосифов Хаджийски, АК гр. Пазарджик е постъпило предложение с вх. № 95 от 12.01.2017 г. от Хари Николв Хараламбиев от АК Пазарджик с приложена декларация съгласие на кандидата по образец, справка за актуално състояние от регистъра на българската адвокатура и удостоверение от АК Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата и че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата».

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

23. За адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 96 от 12.01.2017 година от адв. Валери Иванов Коев от Софийска адвокатска колегия, с приложена декларация съгласие по образец на кандидата. Допълнително са постъпили молба с вх. № 147 от 17.01.2017 година от кандидата, с приложено удостоверение от Софийски адвокатски съвет за наличието на адвокатски стаж и молба с вх. № 303 от 25.01.2017 година с приложено удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

24. За адв. Владимир Михайлов Дончев, АК гр. Пловдив е постъпило предложение с вх. № 157 от 18.01.2017 г. от Стефан Ангелов Левашки от АК Пловдив с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК Пловдив за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл. 49, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

25. За адв. Константин Петров Димитров, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 163 от 18.01.2017 г. от Пламен Йорданов Ангелов, Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удосотверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и за платен членски внос към Софийска адвокатска колегия и ВадвС до месец януари 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

26. За адв. Иван Христов Апостолов, Адвокатска колегия Смолян е постъпило предложение с вх.№ 180 от 20.01.2017 година от Нелия Костова Маринова, Лилян Йосифов Сираков, Иван Матеев Иванов и Лазар Георгиев Пашалиев, адвокати от Адвокатска колегия Смолян и допълнително приложени с вх. № 264 от 25.01.2017 г. декларация съгласие по образец от кандидата и удостоверение от Адвокатска колегия Смолян за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Смолян и ВАдвС в изпълнение на задължението му по чл.49 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

27. За адв. Иво Георгиев Баев, АК Бургас е постъпило предложение с вх. № 185 от 20.01.2017 г. от Милен Петров Господинов от АК гр. Бургас с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК гр. Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Бургас и ВАдвС в изпълнение на задължението му по чл.49 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

28. За адв. Марио Михайлов Марков, АК Бургас е постъпило едно предложение с вх. № 202 от 23.01.2017 г. от Румяна Димитрова Недялкова от АК Бургас с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА и удостоверения от единния регистър на адвокатите в страната.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

29. За адв. Васил Владимиров Иванов, АК Кюстендил е постъпило едно предложение с вх. № 204 от 23.01.2017 г. от Георги Благоев Костадинов от АК Кюстендил с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, в която е декларирал, че е изпълнил задължението си по чл. 49, ал.1 въвъ връзка с ал.2 от ЗА.

При извършена справка в единния регистър на българската адвокатура, Комисията установи, че кандидатът притежава изискуемия адвокатски стаж по чл. 118, ал.3 от ЗА, не е член на органите на АК Кюстендил и не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата». От справката е видно, че адв. Васил Иванов считано от 03.10.2016 година временно е преустановил упражняването на адвокатска професия поради избирането му на длъжност която е несъвместима с упражняването на адвокатска професия.

С разпоредбата на чл. 23 от ЗА е уредена хипотезата на временно преустановяване на упражняване на адвокатската професия. Съгласно посочената разпоредба, при наличието на несъвместимост между изборна длъжност на която е избран адвокат и упражняването на адвокатска професия, адвокатът преустановява упражняването на адвокатска професия, като остава задължението за заплащане на членски внос към АК и ВАдвС. Преустановяването на упражняването на адвокатска професия, законодателят не е обвързал с прекратяването или временна загуба на членски права на адвоката и съответно на правото да избира и да бъде избиран в органите на адвокатурата. В тази връзка чл. 118, ал.3 от ЗА обвързва активното избирателно право на кандидат за член на Висш адвокатски съвет с членствените права на адвоката в адвокатската колегия, а не със самото упражняване на адвокатска професия.

С оглед на горното и при условие, че адв. Васил Владимиров Иванов е изпълнил задължението си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал.2 от ЗА, обстоятелство което кандидата е декларирал и при липсата на пречки по чл. 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, не е налице основание за недопускане на кандидата до избор за Висшия орган на адвокатурата, за който е предложен.

На основание изложеното по-горе, Комисията приема че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

30. За адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград, са постъпили:

- предложение с вх. № 215 от 23.01.2017 г. от Стефан Ангелов Левашки, адвокат от АК гр. Пловдив, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Адвокатски съвет - Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и и е платил членския внос към АК- Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

- предложение с вх. № 291 от 25.01.2017 г. от Мария Михайлова Георгиева, адвокат от АК гр. Благоевград, с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Адвокатски съвет - Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 г. включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

31. За адв. Петър Стоянов Божков, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 225 от 23.01.2017 г. от Нина Николова Седефова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2016 г. включително и квитанции за платен членски внос до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

32. За адв. Мария Симеонова Ганева, АК Русе е постъпило предложение с вх. № 230 от 23.01.2017 г. от Грета Пенчева Петрова от АК Русе с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК Русе за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

33. За адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 239 от 24.01.2017 година от Ангел Иванов Буневски от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

34. За адв. Светлана Несторова Проданова, АК гр. Бургас е постъпило предложение по факс с вх.№ 243 от 24.01.2017 година и в оригинал с вх. № 269 от 25.01.2017 от Христофор Иванов Кондев от АК гр. Бургас с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

35. За адв. Ели Илиа Келесис- Тодорова, АК гр. Силистра е постъпило предложение с вх. № 250 от 24.01.2017 от Николинка Борисова Бобчева-Георгиева от АК гр. Силистра с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Силистра за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

36. За адв. Владислав Александров Янев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

37. За адв. Мариела Йорданова Стайкова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

38. За адв. Атанас Иванов Железчев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение с вх. № 282 от 25.01.2017 година от АК София за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец март 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

39. За адв. Мария Василева Делчева, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

С вх. № 318 от 26.01.2017 година е постъпила молба от адв. Мария Василева Делчева с която оттегля даденото си съгласие да бъде издигната кандидатурата й.

Комисията, като констатира, че изявлението за оттегляне на съгласието за издигане на кандидатурата на адв. Делчева е личен акт на кандидата, приема че не следва да бъде допусната кандидатурата й.

40. За адв. Владимир Георгиев Шейтанов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и допълнителна декларация вх. № 255 от 24. 01.2017 година в която кандидата изрично е декларирал юридическия и адвокатски стаж.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

41. За адв. Николай Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

42. За адв. Кирил Димитров Петров, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 256 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал. 3 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

43. За адв. Радостин Димитров Станчев, АК гр. Бургас е постъпило предложение с вх. № 259 от 24.01.2017 от Александър Хараланов Попчев от АК гр. Бургас с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК гр. Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА към датата на издаване на удостоверението.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

44. За адв. Стоян Митев Желев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 273 от 25.01.2017 година от Пламен Йорданов Ангелов от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е заплатил членски внос към САК и ВадвС до месец януари 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

45. За адв. Христо Анастасов Караманолов, АК Кърджали е постъпило предложение с вх. № 284 от 25.01.2017 г. от Димитър Илиев Димитров от АК Кърджали с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Кърджали за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

46. За адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 289 от 25.01.2017 г. от Пейчо Йорданов Пейчев от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец април 2017 включително.

Съгласно писмо на Софийски адвокатски съвет с вх. № 330 от 27.01.2017 година, кандидатът е подал оставка с уведомление вх.№ 662/24.01.2017 г. на САК като член на адвокатски съвет при САК считано от 25.01.2017 г.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

47. За адв. Ирена Стефанова Александрова, АК гр. Видин е постъпило предложение с вх. № 299 от 25.01.2017 г. от Борислав Станков Вълчев от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК гр. Видин за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

48. За адв. Асен Цветков Асенов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 300 от 25.01.2017 г. от Борислав Станков Вълчев от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

49. За адв. Йосиф Давид Герон, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 301 от 25.01.2017 г. от Борислав Станков Вълчев от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително и квитанция за платен членски внос до месец март включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

50. За адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 302 от 25.01.2017 г. от Йосиф Давид Герон от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 118, ал.3 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

51. За адв. Димо Райнов Стоянов, АК Хасково е получено по пощата с писмо с известие за доставяне предложение вх. № 322 от 27.01.2017 година от Милен Михайлов Икономов от АК гр. Хасково с приложена декларация съгласие по образец на кандидата да бъде издигната кандидатурата му за Висш адвокатски съвет и да бъде избран във Висшия дисциплинарен съд и удостоверение от АК гр. Хасково за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Хасково и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Комисията констатира, че предложението е постъпило извън срока, указан в решение по т.2.2 от Протокол № 1 от 28.12.2016 година на Избирателната комисия. Предвид което Комисията счита предложението за несвоевременно отправено и не следва кандидатът да бъде допуснат.

Независимо от горното, кандидатът не следва да бъде допуснат и поради обстоятелството, че в приложената декларация съгласие адв. Стоянов е изразил желание да бъде издигната кандидатурата му за Висш адвокатски съвет, но да бъде избран за член на Висш дисциплинарен съд. От декларацията не може да се установи волята на кандидата за кой от двата висши органи е дал съгласие.

III. За членове на Висш контролен съвет

1. За адв. Драгомир Георгиев Димов, АК гр. Варна са постъпили:

- предложение с вх. № 2982 от 23.12.2016 г. от Юлиян Георгиев Георгиев и от Мария Николова Димитрова и двамата адвокати от АК гр. Варна. Към предложението не са приложени декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна.

- предложение с вх. № 68 от 11.01.2017 година от Юлиян Георгиев Георгиев, адвокат от АК гр. Варна с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Варна и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Комисията, констатира, че поради липсата на декларация съгласие към предложение № 2982 от 23.12.2016 година, съшото не следва да се приема за редовно.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

2. За адв. Валентин Габриел Бенатов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 3037 от 29.12.2016 година от Стефка Ганева Въжарова, АК Ямбол с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и допълнителна молба вх.№ 314 от 26.01 2017 година от адв. Валентин Бенатов с приложено удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

3. За адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково е постъпило предложение с вх.№ 3049 от 30.12.2016 година от Веска Георгиева Запрянова, АК гр. Хасково с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удосотверение от АК гр. Хасково и допълнително заявление вх.№ 123 от 16.01. 2017 година от адв. Меглена Гунчева с приложено удостоверение от АК Хасково за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Хасково и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

4. За адв. Стефка Ганева Въжарова, АК Ямбол е постъпило едно предложение с вх. № 50 от 9.01.2017 г. от Апостол Маринов Георгиев от АК Ямбол с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Ямбол за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Ямбол и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

5. За адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК Пазардджик са постъпили:

- предложение с вх. № 71 от 11.01.2017 г. от Веселин Първанов Найденов от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата и удосотверение от АК гр. Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

- предложение с вх. № 177 от 19.01.2017 г. от Георги Иванов Иванов от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата и удосотверение от АК гр. Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА. В приложената декларация, липсва изявление на кандидата за кой Висш орган на адвокатурата е дал съгласие.

Комисията приема, че предложение с вх. № 177 от 19.01.2017 година не е редовно поради липса на съгласие от кандидата.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

6. За адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия, са постъпили: - предложение с вх. № 96 от 12.01.2017 година от адв. Валери Иванов Коев от Софийска адвокатска колегия, с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

- предложение с вх. № 148 от 17.01.2017 година от адв. Валери Иванов Коев от Софийската адвокатска колегия, с приложена декларация съгласие по образец, удостоверение от Софийски адвокатски съвет за наличието на адвокатски стаж. Към предложението е представена допълнителна молба с вх. № 304 от 25.01.2017 година от кандидата с приложено удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

7. За адв. Александър Хараланов Попчев, АК Пловдив е постъпило едно предложение с вх. № 156 от 18.01.2017 г. от Стефан Ангелов Левашки от АК Пловдив с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Пловдив за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

8. За адв. Марио Михайлов Марков, АК Бургас е постъпило едно предложение с вх. № 202 от 23.01.2017 г. от Румяна Димитрова Недялкова от АК Бургас с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА и удостоверения от единния регистър на адвокатите в страната.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

9. За адв. Иванка Кръстева Саралиева, АК Русе е постъпило едно предложение с вх. № 232 от 23.01.2017 г. от Николинка Христова Мянкова от АК Русе с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Русе за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

10. За адв. Александър Савов Даскалов, АК Бургас е постъпило по факс предложение с вх. № 241 от 24.01.2017 г. и в оригинал с вх. № 267 от 25.01.2017 година от адв. Христофор Иванов Кондев от АК Бургас с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА, и удостоверение от единия регистър на адвокатите от страната.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

11. За адв. Веселин Рашков Рашков, Софийска адвокатска колегия е постъпило едно предложение с вх. № 258 от 24.01.2017 г. от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

Постъпила е молба вх. № 319 от 26.01.2017 година от кандидата Веселин Рашков Рашков, с която оттегля кандидатурата си за Висши органи на адвокатурата.

Комисията, като констатира, че изявлението за оттегляне на съгласието за издигане на кандидатурата на адв. Рашков е личен акт на кандидата, приема че не следва да бъде допусната кандидатурата му.

12. За адв. Александър Михаилов Коджабашев, Софийска Адвокатска колегия е постъпило едно предложение с с вх. № 258 от 24.01.2017 г. от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

13. За адв. Николай Димитров Ганев, Софийска Адвокатска колегия е постъпило едно предложение с с вх. № 258 от 24.01.2017 г. от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът не отговаря на условията на член 126, ал.1 от ЗА, тъй като кандидатът е вписан в Софийска адвокатска колегия с решение на Софийски адвокатски съвет № 13 от 12.06.2007 година и не притежава изискуемия най-малко 15 години адвокатски стаж.

От допълнителен лист към т.14 от Заявлението на адв. Николай Ганев за вписване в регистъра се установява, че кандидатът е декларирал към 08.05.2007 година липсата на адвокатски стаж.

На основание горното, Комисията приема че адв. Николай Ганев не следва да бъде допуснат като кандидат, поради наличието на пречка по чл. 126, ал.1 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА.

14. За адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска Адвокатска колегия е постъпило едно предложение с с вх. № 258 от 24.01.2017 г. от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

15. За адв. Христо Анастасов Караманолов, АК Кърджали е постъпило едно предложение с вх. № 283 от 25.01.2017 г. от Мухидин Изет Шабан от АК Кърджали с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Кърджали за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 126, ал.1 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

IV. За председател на Висш дисциплинарен съд

Постъпило е предложение за адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия, вх. № 161 от 18.01.2017 година от адв. Нина Николова Седефова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие от кандидата по образец.

Към предложенията не е приложено удостоверение от Софийска адвокатска колегия.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

V. За членове на Висш дисциплинарен съд

1. За адв. Димитър Димов Петров, АК гр. Варна са постъпили:

- предложение с вх. № 2982 от 23.12.2016 г. от Юлиян Георгиев Георгиев и от Мария Николова Димитрова и двамата адвокати от АК гр. Варна. Към предложението не са приложени декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна.

- предложение с вх. № 70 от 11.01.2017 година от Юлиян Георгиев Георгиева от АК гр. Варна с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Варна и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Комисията, констатира, че поради липсата на декларация съгласие към предложение № 2982 от 23.12.2016 година, същото не следва да се приема за редовно.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

2. За адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 3010 от 27.12.2016 година от Аделина Руменова Василева от Софийска адвокатска колегия и допълнителна молба вх.№ 164 от 18.01.2017 година от адв. Аделина Василева с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

3. За адв. Стефка Димчева Влахова, АК гр. Пловдив е постъпило предложение с вх.№ 3039 от 27.12.2016 година от Владимир Николов Златев от АК Пловдив с приложена декларация съгласие и удостоверение от АК Пловдив за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА, и допълнителна молба постъпила по факс и оригинал от адв. Стефка Влахова с приложени квитанции за платен членски внос към АК Пловдив и ВадвС до месец април 2017 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

4. За адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково е постъпило предложение с вх.№ 3049 от 30.12.2016 година от Веска Георгиева Запрянова от АК гр. Хасково с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Хасково и допълнително заявление вх.№ 123 от 16.01. 2017 година от адв. Меглена Гунчева с приложено удостоверение от АК Хасково за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Хасково и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

5. За адв. Стефан Йорданов Стефанов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 58 от 10.01.2017 година от Елка Бойчова Пороминска от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и допълнителна молба вх.№ 122 от 13.01. 2017 година от адв. Стефан Стефанов с приложено удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- София и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

6. За адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК Пазарджик са постъпили:

- предложение с вх. № 74 от 11.01.2017 г. от Елена Костова Петкова от АК Пазарджик с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от АК гр. Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

- предложение с вх. № 176 от 19.01.2017 от Владимир Зарков от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие без попълнени данни на кандидата и без изразено съгласие да бъде избиран за член на Висшия дисциплинарен съд и удостоверение от АК Пазарджик за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и към датата на издаване на удостоверението е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Комисията констатира, че предложение вх. № 176 от 19.01.2017 година не следва да се приема, поради липсата на декларация съгласие на кандидата.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

7. За адв. Чавдар Петров Пенков, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 99 от 12.01.2017 година от Христо Георгиев Чолаков от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

8. За адв. Тихомир Веселинов Горанов, АК гр. Варна е постъпило предложение с вх.№ 135 от 16.01.2017 година от Юлиян Георгиев Георгиев от АК гр. Варна с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК гр. Варна за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Варна и ВАдвС до месец феврури 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

9. За адв. Ангел Кръстев Ангелов, АК Стара Загора е постъпило предложение с вх.№ 151 от 18.01.2017 година от Атанас Тодоров Стоянов от АК Стара Загора с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК Стара Загора за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК- Стара Загора и ВАдвС до месец декември 2016 година включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

10. За адв. Тошко Симеонов Стоев, АК гр. Пловдив е постъпило предложение с вх.№ 158 от 18.01.2017 година от Стефан Ангелов Левашки от АК гр. Пловдив с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от АК гр. Пловдив за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и че е изпълнил задължението си по 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

11. За адв. Хари Николов Хараламбиев, АК гр. Пазарджик е постъпило предложение по електронна поща с вх. № 159 от 18.01.2017 г. и в оригинал с вх.№ 201 от 23.01.2017 година и допълнително предложение вх № 184 от 20.01.2017 година от Грета Пенчева Петрова от АК гр. Русе с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от единния регистър на адвокатите от страната към ВАдвС.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

12. За адв. Нина Николова Седефова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 160 от 18.01.2017 година от Нели Любомирова Виодорова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата и допълнително заявление от кандидата с вх. № 226 от 23.01.2017 година с приложено удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец юни 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

13. За адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх. № 162 от 18.01.2017 година от адв. Нина Николова Седефова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие от кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

14. За адв. Маргарита Рангелова Козалиева, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 173 от 19.01.2017 година от Хари Николов Хараламбиев от АК Пазарджик и допълнение вх.№ 252 от 24.01.2017 година - декларация съгласие по образец на кандидата и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

15. За адв. Милка Николова Кърпачева, Адвокатска колегия Стара Загора е постъпило предложение с вх.№ 179 от 20.01.2017 година от Атанас Тодоров Стоянов от АК Стара Загора с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Стара Загора за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Адвокатска колегия Стара Загора и ВАдвС до месец март 2017 включително. С уведомление вх.286 от 25.01.2017г. от Зам.председателя на Съвета на АК Стара Загора адв. Иван Иванов, с приложен препи извлечение от Протокол 2 от 23.01.2017г. на съвета, от който е видно, че кандидата е подал оставка като председател на Дисциплинарен съд към АК Стара Загора.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

16. За адв. Иван Христов Апостолов, Адвокатска колегия Смолян е постъпило предложение с вх.№ 180 от 20.01.2017 година от Нелия Костова Маринова, Лилян Йосифов Сираков, Иван Матеев Иванов и Лазар Георгиев Пашалиев, адвокати от Адвокатска колегия Смолян и допълнително приложени с вх. 265 от 25.01.2017 г. декларация съгласие по образец от кандидата и удостоверение от Адвокатска колегия Смолян за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Смолян и ВАдвС в изпълнение на задължението му по чл.49 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

17.За адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 193 от 20.01.2017 година от Аделина Руменова Василева от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително и допълнителна молба с вх. № 221 от 23.01.2017 г. е приложена квитанция за платен членски внос към ВАдвС до месец март 2017 година, включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

18. За адв. Снежана Христова Енчева, Адвокатска колегия Ямбол е постъпило предложение с вх.№ 199 от 23.01.2017 година от Галина Христова Иванова от Адвокатска колегия Ямбол с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Ямбол за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Адвокатска колегия Ямбол и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

19. За адв. Марио Михайлов Марков, Адвокатска колегия Бургас е постъпило предложение с вх.№ 202 от 23.01.2017 година от Румяна Димитрова Недялкова от Адвокатска колегия Бургас с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл.49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

20. За адв. Грета Пенчева Петрова, Адвокатска колегия Русе е постъпило предложение с вх.№ 231 от 23.01.2017 година от Николинка Христова Мянкова от Адвокатска колегия Русе с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Русе за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл.49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

21. За адв. Димитър Дочев Илковски, Адвокатска колегия Ловеч е постъпило предложение с вх.№ 238 от 24.01.2017 година от Красимир Драганов Немски от Адвокатска колегия Ловеч с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Ловеч за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл.49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

22. За адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 239 от 24.01.2017 година от Ангел Иванов Буневски от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

23. За адв. Димчо Кънчев Тодоров, Адвокатска колегия Бургас е постъпило предложение с вх.№ 242 от 24.01.2017 година по факс и в оригинал с вх.№ 268 от 25.01.2017 от Христофор Иванов Кондев от Адвокатска колегия Бургас с приложена декларация съгласие по образец на кандидата, удостоверение от АК Бургас за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е изпълнил задължението си по чл.49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

24. За адв. Захари Георгиев Генов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 257 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

25. За адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 257 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

26. За адв. Николай Димитров Ганев, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 257 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът не отговаря на условията на член 128 от ЗА, тъй като кандидатът е вписан в Софийска адвокатска колегия с решение на Софийски адвокатски съвет № 13 от 12.06.2007 година и не притежава изискуемия най-малко 15 години адвокатски стаж.

От допълнителен лист към т.14 от Заявлението на адв. Николай Ганев за вписване в регистъра се установява, че кандидатът е декларирал към 08.05.2007 година липсата на адвокатски стаж.

На оснавание горното, Комисията приема че адв. Николай Ганев не следва да бъде допуснат като кандидат, поради наличието на пречка по чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА.

27. За адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 257 от 24.01.2017 година от Мария Николаева Стефанова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

28. За адв. Даниел Георгиев Маринов, Адвокатска колегия Добрич е постъпило предложение с вх. № 280 от 25.01.2017 година от Николина Маринова от Адвокатска колегия Добрич с приложена декларация съгласие на кандидата по образец.

От извършената справка в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, комисията установи, че кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА и липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА. Обстоятелствата относно изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА са декларирани от кандидата.

29. За адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 290 от 25.01.2017 година от Пейчо Йорданов Пейчев от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийски адвокатски съвет за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец април 2017 включително.

Съгласно писмо на Софийски адвокатски съвет с вх. № 330 от 27.01.2017 година, кандидатът е подал оставка с уведомление вх.№ 662/24.01.2017 г. на САК като член на адвокатски съвет при САК считано от 25.01.2017 г.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

30. За адв. Иво Александров Стефанов, Адвокатска колегия Благоевград е постъпило предложение с вх.№ 292 от 25.01.2017 година от Иван Кръстев Чолаков от Адвокатска колегия Благоевград с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от АК Благоевград за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Благоевград и ВАдвС до месец януари 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

31. За адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова, Софийска адвокатска колегия е постъпило предложение с вх.№ 297 от 25.01.2017 година от Нина Николова Седефова от Софийска адвокатска колегия с приложена декларация съгласие на кандидата по образец и удостоверение от Софийска адвокатска колегия за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не е избран и не е и член в органи на адвокатската колегия, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към Софийска адвокатска колегия и ВАдвС до месец декември 2017 включително.

Кандидатът отговаря на условията на член 115 и чл. 128 от ЗА, липсва пречка по чл.133, ал.1, т. 3 ЗА и е изпълнил задълженията си по чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗА.

32. За адв. Димо Райнов Стоянов, АК Хасково е полулучено по пощата с писмо с известие за доставяне предложение вх. № 321 от 27.01.2017 година от Весела Христова Ставровска от АК Хасково с приложена декларация съгласие по образец на кандидата да бъде издигната кандидатурата му за Висш адвокатски съвет и да бъде избран във Висшия дисциплинарен съд и удостоверение от АК гр. Хасково за юридически и адвокатски стаж на кандидата, че не му е наложено и не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата» и е платил членския внос към АК Хасково и ВАдвС до месец февруари 2017 включително.

Комисията констатира, че предложението е постъпило извън срока указан в решение по т.2.2 от Протокол № 1 от 28.12.2016 година на Избирателната комисия. Предвид което Комисията счита предложението за несвоевременно отправено и не следва кандидатът да бъде допуснат.

Независимо от горното, кандидатът не следва да бъде допуснат и поради обстоятелството, че в приложената декларация съгласие адв. Стоянов е изразил желание да бъде издигната кандидатурата му за Висш адвокатски съвет, но да бъде избран за член на Висш дисциплинарен съд. От декларацията не може да се установи волята на кандидата за кой от двата висши органи е дал съгласие.

На основание направените констатации и изложените по-горе мотиви, Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г.

Р Е Ш И :

I. НЕ ДОПУСКА следните кандидати:

1. адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград- за член на Висшия адвокатски съвет, поради липсата на изразено съгласие.

2. адв. Николай Димитров Ганев, Софийска адвокатска колегия – за член на Висшия контролен съвет и за член на Висшия дисциплинарен съд, поради липсата на изискуемия съгласно Закон за адвокатурата най-малко 15 години адвокатски стаж.

3. адв. Димо Райнов Стоянов, АК гр. Хасково – за член на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд, поради направено предложение след срока по чл. 114, ал. 3 от Закона за адвокатурата и липса на изразено съгласие.

4. адв. Веселин Рашков Рашков, Софийска адвокатска колегия – за член на Висшия контролен съвет, поради оттеглено съгласие.

5. адв. Мария Василева Делчева, Софийска адвокатска колегия – за член на Висш адвокатски съвет, поради оттеглено съгласие.

II. ДОПУСКА И ОБЯВЯВА списък на кандидатите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет, както следва:

1. За председател на Висшия адвокатски съвет:

адв. Ралица Босилкова Негенцова, Софийска адвокатска колегия;

адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик;

адв. Емил Николов Рангелов, АК гр. Разград;

адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград;

адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия.

2. За членове на Висш адвокатски съвет

адв. Милен Борислав Ралчев, АК гр. Варна;

адв. Атанас Тодоров Стоянов, АК гр. Стара Загора;

адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол;

адв. Станислав Йорданов Тонов, АК гр. Враца;

адв. Веселка Илиева Коева, АК гр. Велико Търново;

адв. Емил Петров Ядков, АК гр. Благоевград;

адв. Лидия Георгиева Атанасова, АК Сливен;

адв. Валя Симеонова Гигова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Христо Тодоров Христов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Георги Георгиев Димитров, Софийска адвокатска колегия;

адв. Красимир Иванов Краев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Людмил Николов Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Емил Димитров Велинов, АК гр. Кюстендил;

адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия;

адв. Нели Любомирова Виодорова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Албена Георгиева Пискова, АК гр. Пловдив;

адв. Стефан Христов Ботев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Валя Георгиева Иванова, АК гр. Плевен;

адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик;

адв. Константин Йосифов Хаджийски, АК гр. Пазарджик;

адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия;

адв. Владимир Михайлов Дончев, АК гр. Пловдив;

адв. Константин Петров Димитров, Софийска адвокатска колегия;

адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян;

адв. Иво Георгиев Баев, АК гр. Бургас;

адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

адв. Васил Владимиров Иванов, АК гр. Кюстендил;

адв. Иван Кръстев Чолаков, АК гр. Благоевград;

адв. Петър Стоянов Божков, Софийска адвокатска колегия;

адв. Мария Симеонова Ганева, АК Русе;

адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Светлана Несторова Проданова, АК гр. Бургас;

адв. Ели Илиа Келесис- Тодорова, АК гр. Силистра;

адв. Владислав Александров Янев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Мариела Йорданова Стайкова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Атанас Иванов Железчев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Владимир Георгиев Шейтанов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Николай Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Кирил Димитров Петров, Софийска адвокатска колегия;

адв. Радостин Димитров Станчев, АК гр. Бургас;

адв. Стоян Митев Желев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Христо Анастасов Караманолов, АК Кърджали;

адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Ирена Стефанова Александрова, АК гр. Видин;

адв. Асен Цветков Асенов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Йосиф Давид Герон, Софийска адвокатска колегия;

адв. Борислав Станков Вълчев, Софийска адвокатска колегия.

3. За членове на Висш контролен съвет

адв. Драгомир Георгиев Димов, АК гр. Варна;

адв. Валентин Габриел Бенатов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково;

адв. Стефка Ганева Въжарова, АК гр. Ямбол;

адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазардджик;

адв. Петя Станимирова Колчева, Софийска адвокатска колегия;

адв. Александър Хараланов Попчев, АК гр. Пловдив;

адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

адв. Иванка Кръстева Саралиева, АК гр. Русе;

адв. Александър Савов Даскалов, АК гр. Бургас;

адв. Александър Михаилов Коджабашев, Софийска Адвокатска колегия;

адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска Адвокатска колегия;

адв. Христо Анастасов Караманолов, АК гр. Кърджали.

4. За председател на Висш дисциплинарен съд

адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия.

5. За членове на Висш дисциплинарен съд

адв. Димитър Димов Петров, АК гр. Варна;

адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Стефка Димчева Влахова, АК гр. Пловдив;

адв. Меглена Хари Гунчева, АК гр. Хасково;

адв. Стефан Йорданов Стефанов, Софийска адвокатска колегия;

адв. д-р Румен Цветанов Петков, АК гр. Пазарджик;

адв. Чавдар Петров Пенков, Софийска адвокатска колегия;

адв. Тихомир Веселинов Горанов, АК гр. Варна;

адв. Ангел Кръстев Ангелов, АК гр. Стара Загора;

адв. Тошко Симеонов Стоев, АК гр. Пловдив;

адв. Хари Николов Хараламбиев, АК гр. Пазарджик;

адв. Нина Николова Седефова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Добринка Георгиева Гърневска, Софийска адвокатска колегия;

адв. Маргарита Рангелова Козалиева, Софийска адвокатска колегия;

адв. Милка Николова Кърпачева, АК гр. Стара Загора;

адв. Иван Христов Апостолов, АК гр. Смолян;

адв. Никола Димитров Рангелов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Снежана Христова Енчева, АК гр. Ямбол;

адв. Марио Михайлов Марков, АК гр. Бургас;

адв. Грета Пенчева Петрова, АК гр. Русе;

адв. Димитър Дочев Илковски, АК гр. Ловеч;

адв. Гаврил Стефанов Благоев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Димчо Кънчев Тодоров, АК гр. Бургас;

адв. Захари Георгиев Генов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Александър Михайлов Коджабашев, Софийска адвокатска колегия;

адв. Ивайло Богомилов Луканов, Софийска адвокатска колегия;

адв. Даниел Георгиев Маринов, АК гр. Добрич;

адв. Валентина Видинова Адиркова, Софийска адвокатска колегия;

адв. Иво Александров Стефанов, АК гр. Благоевград;

адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова, Софийска адвокатска колегия;

Препис от настоящото Решение да се оповести в канцеларията на Висшия адвокатски съвет, на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в тридневен срок от датата на обявяване.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: /п/

Членове:

1./п/

2./п/