І. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

1. Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърден от Избирателната комисия.

2. Гласува се с общи (интегрални) бюлетини, съответно за:

- Председател на Висш адвокатски съвет;

- Членове на Висш адвокатски съвет;

- Членове на Висш контролен съвет;

- Председател на Висш дисциплинарен съд;

- Членове на Висш дисциплинарен съд;

3. Отделните видове бюлетини се отпечатват общо в три колони на бяла хартия - формат А4, в следната последователност:

- Кандидати за Председател на Висш адвокатски съвет;

- Кандидати за членове на Висш адвокатски съвет;

- Кандидати за членове на Висш контролен съвет;

- Кандидати за Председател на Висш дисциплинарен съд;

- Кандидати за членове на Висш дисциплинарен съд;

4. Всички видове бюлетини съдържат най-отгоре наименованието на вида избор за който се отнасят -„ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ”, „ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ”, „ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ”, „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД”, „ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ”, както и следните реквизити:

- текст, обозначаващ кога бюлетината е действителна;

- квадратче за отразяване на вота, до което е отпечатан поредният номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в окончателния списък на кандидатите за съответния избор;

- собствено, бащино и фамилно име на кандидата;

- юридически и адвокатски стаж на кандидата съобразно изискванията на Закона за адвокатурата за съответния вид избор.

5. Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг.

6. Материали, намерени в избирателните пликове и в избирателните кутии без плик, които не отговарят на горните изисквания, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на изборните резултати.

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ (ГЛАСОВЕ)

1. При установяване на резултатите от гласуването ЕДИН ПЛИК СЪОТВЕТСТВА НА ЕДИН ГЛАС, който може да е действителен или недействителен.

2. Действителността, съответно недействителността на гласовете, се установява за всяка отделна бюлетина за съответния вид избор.

ВАЖНО! Недействителността на бюлетината за един вид избор, не води след себе си до недействителност на бюлетините за останалите видове избори.

3. ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС /БЮЛЕТИНА/ .

Бюлетината /гласът/ е действителна, когато:

а) бюлетината е по установения образец;

б) от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;

в) означен е необходимият брой или по-малко кандидати за съответния орган, както и съответно едно име за председател на Висш адвокатски съвет и за председател на Висш дисциплинарен съд;

г) когато в плика има една или повече бюлетини за един вид избор с еднакво отбелязване - се счита за една действителна бюлетина и се брои за едни глас за съответния вид избор. Когато в плика има една или повече бюлетини за един вид избор, с различни отбелязвания - бюлетината /гласът/ е недействителна.

д) когато върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

e) в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия).

4. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания. Когато уврежданията или зацапванията са такива, че не може да бъде направен еднозначен извод за волята на избирателя (делегата), съответната бюлетина (глас) е недействителна.

Бюлетина по установения образец, съдържаща отразен знак, поставен в квадратчетата за гласуване - "+", "-", "/", "\", "I", "Х", "V", "О" или друг знак, от който може да се изведе еднозначно волята на гласувалия, представлява действителен глас. Действителен е и гласът, когато върху бюлетината има подчертаване или очертаване на името на кандидат или квадратчето за гласуване е оградено.

5. Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат.

6. ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

7. НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС /БЮЛЕТИНА/.

А. Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения образец.

Б. Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината за съответния вид избор да е по установения образец:

а) в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;

б) в бюлетината има отбелязване за повече от необходимия брой кандидати за съответния орган, както и отбелязване в две или повече квадратчета за гласуване за избор на председател на Висш адвокатски съвет и за председател на Висш дисциплинарен съд;

в) когато в плика има една или повече бюлетини за един вид избор с различни отбелязвания;

г) когато пликът е празен.

ВАЖНО: ПРАЗЕН ПЛИК СЕ БРОИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС.

7. Бюлетина, намерена в избирателната кутия без плик, не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.

8. Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис "Недействителна" по диагонал през лицевата страна.

9. ВСИЧКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

III. ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро/ИБ/ при откриване на избора:

а/ Изборът започва в обявения на Общото събрание час в присъствието на всички членове на Избирателното бюро, както и на делегати, пожелали да присъстват.

б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, върху които се подписват членовете на ИБ и двамата неангажирани в изборния процес делегати, които са избрани предварително от Общото събрание.

2. Действия на Избирателното бюро/ИБ/ по време на гласуването:

а/ Когато дойде избирател (делегат), той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Член на ИБ проверява дали избирателят е включен в избирателния списък и му подава бюлетина и плик, като задържа документа за самоличност или адвокатската карта. Делегатът се оттегля, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика и се връща в ИБ. Пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност или адвокатската карта.

АКО ДЕЛЕГАТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, ТО ИБ НЕ ГО ДОПУСКА ДА ГЛАСУВА. ВАЖНО! ДОПИСВАНИЯ НА ИМЕНА НА ДЕЛЕГАТИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НЕ СЕ ДОПУСКАТ!

ВАЖНО! НЕ СЕ ДОПУСКА изнасяне на бюлетини и пликове извън помещението за гласуване!

б/ Изборът завършва в обявения час, като председателят на ИБ обявява избора за приключил на избирателно бюро.

в/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували избиратели (делегати), изборът приключва след като гласува последният от тях.

IV. ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

1. След приключване на гласуването Избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двамата неангажирани в изборния процес делегати, които са избрани предварително от Общото събрание.

2. Преди отваряне на избирателната кутия ИБ попълва в протокола следните данни:

- № на ИБ;

- Имената на членовете на ИБ;

- Имената на неангажираните в изборния процес делегати, които са присъствали при отваряне на кутията;

- В колко часа е започнал и приключил изборът;

- Колко са делегатите според избирателния списък;

- Колко са гласувалите делегати според подписите в списъка;

3. След отваряне на избирателната кутия ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването за това бюро.

4. Преброяването на бюлетините се извършва от съответните изборни бюра.

5. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.

6. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик.

7. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на отделен ред в протокола.

8. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

9. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят, върху тях се изписва „празен плик" и се броят за недействителни бюлетини. Те са недействителни бюлетини за всеки вид избор.

10. Пристъпва се към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за всеки отделен вид избор последователно.

Първо се преброяват подадените бюлетини за председател на Висшия адвокатски съвет като се установява броят на действителните и на недействителните бюлетини. На отделни редове в протокола се отразяват:

- броят на подадените бюлетини за председател;

- броят на действителните бюлетини;

- броят на недействителните бюлетини;

- и на отделни редове се вписват броят на подадените гласове за всеки един от кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет.

Второ: По същия ред се преброяват последователно гласовете, подадени за кандидатите за членове на Висшия адвокатски съвет.

Трето: След това се преброяват гласовете за членовете на Висшия контролен съвет.

Четвърто: След това се преброяват гласовете за председател на Висшия дисциплинарен съд.

Пето: След това се преброяват гласовете за членовете на Висшия дисциплинарен съд.

11. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

V. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

ИБ съставя протокол в два екземпляра, в който вписва резултатите от броенето. Протоколът се подписва от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, списъка за гласуване и представените пълномощни.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

12.Допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор.

София,

10.02.2017 година