Официални гости на конференцията бяха зам.-кметът Наташа Кръстева и зам.-областният управител Свилен Иванов.

"Обсъждане на залегналите в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата въпроси, свързани с обхвата на адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските регистри, обжалваемост на актовете на органите на адвокатурата , дисциплинарни производства и медиация" беше основната тема на конференцията.
Водещият на конференцията адв. Людмил Рангелов направи общ преглед на законопроекта и предостави думата на колегите си Ралица Негенцова, Атанас Стоянов и Веселка Коева и Димитър Петров, които анализираха предлаганите промени в отделните глави и направления на предлагания законопроект.

В последвалата дискусия се очертаха основните принципи и насоки, като многократно беше подчертано, че предлаганите промени не са самоцелни, а са продиктувани от динамиката в обществените отношения. И макар те да са в устройствения закон на адвокатурата, те са насочени към гарантиране на качеството на адвокатската работа. А от това ще печелят преди всичко гражданите и юридическите лица и цялото българско общество, бяха единодушни адвокатите.
Ние не търсим конфронтация с никого - нито с други правни професии, нито с работодателски и други неправителствени организации. Но сме убедени, че по-доброто дефиниране на адвокатската работа ще гарантира по-добрата защита интереса на гражданите, заявиха още участниците в конференцията. И се обединиха около това, че е необходимо в най-скоро време в Народното събрание да се входират онези текстове, чието приемане е чакано от адвокатурата и българското общество.

По-късно адвокатите отдадоха своята почит на Илия Цанов - забележителния български юрист, общественик и държавник, осъществил успешно адвокатската защита на подсъдимите Ботеви четници в съдебния процеси като техен служебен защитник.