Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела (2002 - 2004) 

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА