СТАТИИ

Административно задържане на чужденци - Илиана Савова
Правото на свободно сдружаване и неговите допустими ограничения по чл. 11 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) (Делото „Петър Жечев срещу България”) - Михаил Екимджиев
Правни средства за противодействие на корупцията в Република Казахстан - Иван Георгиев

ДИСКУСИИ

Може ли да влезе в сила административен акт, издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава: критика на една статия - Васил Петров

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания
Нови книги в библиотеката на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Тълкувателно постановление № 6 / 29 октомври 2007 г., гр. София

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС И ВАС ЗА 2007 Г.

Указател на обнародваните решения на ВКС и ВАС за 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗ 2007 Г.

Съдържание на Адвокатски преглед за 2007 г.