- Адв. Негенцова, утре (днес - б.а.) е първото Общо събрание на адвокатите от страната, откакто преди година беше избран новият състав на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и Вие като негов председател за втори мандат. Как оценявате годината?

- ВАдвС започна своята работа с желанието и амбицията да оправдаем гласуваното ни доверие. Затова и приехме, според мен, една доста амбициозна програма. Нейната визия е насочена не само към изминалата или текуща година, а обхваща периода на целия ни мандат. Амбициите на този състав са насочени към модернизиране и усъвършенстване навсякъде, където е възможно. Програмата ни е комплексна и е в много направления.

- С последните промени в Конституцията на Република България ВАдвС получи ново правомощие. Как се възползвате от него?

- Да, Конституцията ни възложи нова важна функция – да сезираме Конституционния съд за противоконституционност на законови текстове и така да браним правата и интересите на гражданите и юридическите лица и по друг начин. През изминалата година направихме две предложения за обявяване на противоконституционност на разпоредби както от Наказателно-процесуалния кодекс, така и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те са допуснати за разглеждане по същество и очакваме решението на КС. Точно защото разбираме огромната отговорност, която законодателят ни даде с промените в Конституцията, още в предишния мандат създадохме Комисия по правни въпроси. В момента надграждаме този помощен орган – и с нови личности, и функционално. В комисията сме обхванали всички направления на правото. Смисълът й е да е сито на онова, което постъпва като сигнали. До този момент има над 50 предложения, и то не само от колеги адвокати. Въпросът е тези предложения да не са голословни. В тази комисия - в съответното й направление, работят едни от най-добрите юристи. Но хората трябва да знаят, че лошото или неточно прилагане на даден закон не води непременно до противоконституционност на конкретна норма. Едно от доказателствата, че комисията работи ефективно и професионално е, че становището на ВАдвС по изменението на НПК беше цитирано от съдии и прокурори, от всякакви професионални огранизации.

- Какви мерки предприемате срещу ваши колеги, които нарушават драстично Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката? Особено фрапиращи са случаите с измами по изпълнителни производства или застрахователни дела. Станаха известни и практики, в които адвокати се възползват от катастрофи и мамят хората с обещания за големи обезщетения, а след това прибират огромен процент от тях.

- Както във всяка съсловна организация и в адвокатурата има лица, които с поведението и дейността си рушат репутацията на цялата професия. Голямата битка е за доверието на гражданите.

Ето защо една от най-силните мерки е обективно прилагане и ефективност на дисциплинарната дейност на всички компетентни органи.

Заставам с името си и твърдя, че с всички мои колеги от ВАдвС сме и ще бъдем безкомпромисни при доказани случаи на злоупотреба с доверието на клиентите или драстично нарушаване на Eтичния кодекс.

Вторият проблем е този с т.нар. нелоялна конкуренция. В тази насока работим и във връзка с промените в Закона за адвокатурата. Целта е хора, които не са адвокати, да не могат да петнят репутацията ни.

Моля гражданите и всеки, който има данни за дейност на адвокат, противоречаща на Закона за адвокатурата или ЕКА, да уведомяват легитимните органи. Когато попаднат на такъв случай, нека да сезират адвокатските съвети по места и ВАдвС.

- Имате нов правилник за социалната дейност. Разкажете кой и как се ползва от нея?

- Адвокатурата е едно голямо „семейство“ от 13 720 човека. Нашият бюджет на практика се формира изцяло от вноските на всеки един от нас. С гордост мога да кажа, че сме една от малкото професии изобщо, която се грижи за свои членове в нужда. И точно защото това са парите на всички адвокати правилникът регламентира ясно условията, при които този ресурс може да се разходва. С ясните правила се стремим да обективираме критериите за преценка.

- Какви ще са приоритетите ви през 2018 г.?

- Вече споменах, че си поставихме много амбициозна програма. Нейният хоризонт е целия ни мандат до 2021 г. и някои от краткосрочните цели са вече факт. На първо място искаме да разширим дейността, свързана с исканията по противоконституционност. Необходимо е, освен да чакаме сигнали, и ние да правим преглед и да даваме предложения до Конституционния съд.

На второ място ние сме единствената общност, която предоставя възможност за безплатно обучение на своите членове. За целта преди 13 години създадохме Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", чиято дейност се финансира изцяло от ВАдвС. Няма друга организация, която да държи толкова много на повишаване квалификацията на кадрите си. Все пак ние защитаваме и често решаваме човешки съдби.

- Споменахте модернизиране. А електронна адвокатура?

- Да, това е един от приоритетите ни и работим в тази насока. Говорим за е-правителство и е-правосъдие, адвокатите не може да стоим встрани. Направленията са многобройни, ще маркирам само някои от тях - безхартиен обмен, електронно подписване и удостоверяване на време, електронни адвокатски карти, електронни разплащания, електронна правна помощ. Целта е както да модернизираме и облекчаваме работата на адвокатите, така и да улесняваме нашите клиенти. Създадохме нов сайт на ВАдвС, с нова визия и функционалност и всеки ден го обогатяваме. В същото време искаме той да дава прозрачност и информация за работата на адвокатурата. Каня вашите читатели в сградата на ВАдвС чрез опцията с 360° виртуална разходка. Предстои създаването на сайтове на всяка една от 27-те адвокатски колегии със средства на ВАдС и дори вече работим по тях. Целта ни е да подобрим диалога вътре в самата адвокатура, а сайтът ни да се превърне в една своеобразна медия. Да се превърне в доверен партньор и в източник на полезна информация.

Източник: https://www.24chasa.bg/novini/article/6732573