Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Старшинството на членовете на Висшия дисциплинарен съд се определя по продължителността на адвокатския им стаж.

На Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.
Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора инстанция жалбите срещу решенията на дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии.

Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от председателя на Висшия дисциплинарен съд.
Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.

1.    Емануил Любомиров Георгиев – Председател 
2.    Радостин Димитров Станчев
3.    Иван Дончев Бораджиев
4.    Иво Александров Стефанов
5.    Катя Иванова Станкова
6.    Йордан Василев Митков
7.    Александър Хараланов Попчев
8.    Ели Илиа Келесис – Тодорова
9.    Лидия Георгиева Атанасова
10.   Момчил Савов Савов
11.   Ангел Кръстев Ангелов
12.   Гаврил Стефанов Благоев
13.   Нина Николова Седефова
14.   Орлин Иванов Симеонов

?>