Тълкувателното дело е образувано по предложение на състав на Гражданската колегия с председател Камелия Маринова и членове Веселка Марева и вече избрания за конституционен съдия Красимир Влахов.

Председателят на ВКС Лозан Панов е разпоредил проектът на решение по него да бъде изготвен от върховните съдии Елеонора Чаначева, Гълъбина Генчева и Снежанка Николова (докладчик).

Казусът, заради който съставът председателстван от Камелия Марнова е предложил постановяването на тълкувателно решение, е от Русе.

Негов предмет е ипотека, която първоначало е вписана на 6 октомври 2006 г. и е учредена от две фирми в полза на банка. По молба на единия длъжник на 20 октомври 2016 г. на основание чл. 22 Правилника за вписванията и чл. 172, ал. 1 ЗЗД тя е заличена.

На 30 ноември 2017 г. друга банка, която се явява универсален правоприемник на тази, в чиято полза е учредена ипотеката, е поискала да се извърши ново вписване.

Съдията по вписванията при Русенския районен съд е отказал, приемайки, че ипотеката вече е заличена на 20 октомври 2016 г., поради изтекъл 10 годишен срок, без да е поискано своевременното ѝ подновяване. Русенският окръжен съд потвърждава отказа. Той приема, че след като договорната ипотека вече е заличена по молба на един от ипотекарните длъжници, поради изтекъл 10 годишен срок, то тя не може да се впише отново, поради погасяване на учредената договорна ипотека. И е посочил, че ново вписване е възможно само ако актът, въз основа на който е станало заличаването, бъде обявен за недействителен.

Върховните съдии Марнова, Марева и Влахов обаче са установили, че по въпроса с новото вписване на ипотека в този случай има противоречива практика на ВКС. В определението си, с което спират делото и предлагат да бъде постановено тълкувателно решение, те посочват, че има решения, в които се приема, че заличаването на ипотеката има конститутивно действие. Така правото на ипотекарния кредитор да се впише ипотеката наново възниква, само ако тя не е била заличена на основание чл.22 Правилника за вписванията, поради изтекъл срок на действие. Други състави на ВКС обаче приемат, че заличаването на ипотека, поради изтичането на 10-годишния срок на вписването ѝ, не може да бъде пречка за ново такова, тъй като според чл. 172, ал. 2 ЗЗД тъкмо изтичането на този срок е основанието за ново вписване.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B...