Ще бъдат представени и обсъдени още финансов отчет на ВАдвС за миналата година, доклади на главния секретар на Съвета.

По традиция събранието обсъжда предложения и препоръки за дейността на висшите органи на адвокатурата и приема решения по тях.

Общото събрание на адвокатите обсъжда и решава въпроси по същество, отнасящи се до работата на близо 14 000 адвокати от България. Нормата на представителство в Общото събрание е един делегат на 40 адвокати

Самите делегати се избират от Общите събрания на местните адвокатски колегии. Събранието се счита за редовно, ако на него присъстват 2/3 от делегатите.

Адвокатската професия е единствената, на която Конституцията е възложила едновременно правото и задължението да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица пред съда и другите държавни институции.

Източник: http://legalworld.bg/69132.shte-se-provede-obshto-...