Искането бе изпратено на колегите работили по предложението адв. Емил Ядков и адв. Албена Пискова за изготвяне на допълнително становище.

От 25-28.01.2018 г. в откриване на съдебната година в гр.Милано, Италия участие взе проф.Георги Димитров - член на ВАдвС.

На 26.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д.№6/2017 г. ОСГК на ВКС, образувано по предложение на състав на Гражданска колегия на ВКС по следния въпрос:

„В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателя по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение?“

Становището ще бъде изготвено от адв. Светлана Нейкова.

На 27.01.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе участие в годишното отчетно събрание на АК - Плевен.

От 30.01-2.02.2018 г. - адв. Мигуела Григорова взе участие в годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Брюксел, Белгия.

На 31.01.2018 г. председателят Ралица Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова взеха участие в заседанието на УС на ЦОА „Кр.Цончев“.

На 07.02.2018 г. членовете на ВАдвС Албена Пискова, Емил Ядков и Христо Христов взехао участие в проведени срещи с адвокатските съвети в гр.Пловдив и гр.Хасково.

На 08.02.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе участие в официалното честване по повод 10-годишнината на Инспектората на ВСС.

На 9.02.201 8 г. главният секретар Стефка Въжарова и членът на съвета Емил Ядков проведоха среща с адвокатския съвет на АК-Благоевград, и участваха в откриването на първи модул „Право на ЕС“ организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“.

На 12.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д.№4/2017 г. ОСГК на ВКС, обединено с производството по т.д.№5/2017 г. ОСГК на ВКС, с предмет следните въпроси:

1. „Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността:

А). Когато при сключването на трудовия договор изискванията за образование или професионална квалификация са били въведени от работодателя;

Б). Когато при сключването на трудовия договор изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно установени."

2. „Промяната на кои изисквания за заемане на длъжността след сключване на трудовия договор са основание за прекратяването му на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ - всички изисквания или не се включват тези за промяна на образованието и професионалната квалификация?"

Искането е разпределено на ръководителя на секция „Гражданско право и процес“ – Валя Гигова за определяне на експерт-докладчик.

На 15.02.2018 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, зам.председателите Атанас Стоянов и Людмил Рангелов, и главният секретар Стефка Въжарова взеха участие в заседание на ЦОА „Кръстю Цончев“.


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ И СТАНОВИЩА

На 24.02.2018 г. ще се състои Общото събрание на адвокатите от страната.

На 01.03.2018 г. в ЦОА Кръстю Цончев ще се състои представяне на книгата на адвокат Мария Шаркова „Медицинският деликт“.

На 09.03.2018 г. ще се състои международна конференция организирана от Българският хелзинкски комитет на тема: “Укрепване на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица в ЕС: достъп до правна защита и представителство в наказателното производство“.


КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

1.Изпратени до ръководителите на секции към КПВ сигнали, предложения и искания за становища :

На 07.02.2018 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати до ръководителите на секции „Гражданско право и процес“ – Валя Гигова, „Конституционно право“ – Сибила Игнатова и „Международно и европейско право“ – Боряна Мусева, получено във Висшия адвокатски съвет предложение от д-р Стоян Ставру, д-р Делян Недев и адв. Димитър Илиев, във връзка с обявяване противоконституционност на Параграф 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността.

На 13.02.2018 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати до ръководителя на секция „Гражданско право и процес“ – Валя Гигова получено предложение от адв. Анета Вачкова, относно адвокатските възнаграждения на особените представители по изпълнителни дела.

На 14.02.2018 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати до ръководителя на секция „Гражданско право и процес“ – Валя Гигова постъпила молба от адв. Александър Ивайлов Тонев и адв. Владимир Илков Павлов за становище от Висшия адвокатски съвет по въпрос, касаещ приложението на Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

2. Готови доклади и проекти:

На 26.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет получи доклад-становище от адв. Снежана Василева, относно молба от Николай Любчев Драгомиров, за внасяне на предложение до Върховния административен съд за издаване на тълкувателно решение по въпроса:

„Предвиждането /договарянето/ в Колективен трудов договор /КТД/ на присъединителна /парична/ вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица, които не са членове на синдикалните организации /синдикатите/, страна по последния /КТД/, представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с nap. 1, т. 7 от ЗЗДискр. и съответно - нарушаване разпоредбите на чл.18 от ЗЗДискр.; чл.8, ал.3 от КТ; чл.50, ал.2 от КТ и чл.57, ал.2 от КТ ?"

Становището ще е внесено за разглеждане в заседанието на Висшия адвокатски съвет на 16.02.2018 г.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ