ЦОА "Кръстю Цончев"

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

Сайт на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" - advocenter-bg.com

Учредителен акт на Фондация Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

 

Фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев” е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд за неопределен срок.

Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

ЦЕЛ:

  • Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите;
  • Обучение на младши, новоприети и кандидати за адвокати;
  • Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз;
  • Запознаване с международното право и правото на други държави;
  • Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации;
  • Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки;

СРЕДСТВА:

  • Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;
  • Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;
  • Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица.

 

?>