Нормативна уредба

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (извадка)
(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 от 2006 г.; бр. 78 от 2006 г. - Решение № 7 от 2006 г. по к.д. № 6 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 06.02.2007 г.)
…….

Чл. 134. (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
(2) Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.
 
Закон за адвокатурата (изм. и доп. ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.)
Eтичен кодекс на адвоката
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г.)
Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати (изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 г.)

Наредба № 3 от 29 октомври 2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети (изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20.02.2009 г.)
Наредба № 4 от 9 януари 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите
Закон за правната помощ (изм. и доп. ДВ,  бр. 28 от 19.03.2013 г.)
Наредба за заплащне на правната помощ

Закон за борба с трафика на хора (изм. и доп. ДВ,  бр. 84 от 27.09.2013 г.)

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Закон за българите, живеещи извън Република България
 
Закон за българското гражданство (изм. и доп., ДВ,  бр. 108 от 17.12.2013 г.)

Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за медиацията (изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 01.04.2011 г.)

 


Отменени и загубили сила закони

ЗАКОН ЗА АДВОКАТИТЕ (1925-1936 г.)

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА (1991-2004 г.)
?>