Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 17.02.2017 г.

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решениe на избирателната комисия в АК-Благоевград и АК-Варна
Докладва Любомир Денев и адв. Димитър Илковски


ІІ.  Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Обобщена информация за опита и проблемите в различните адвокатски съвети при определянето на служебни защитници по ЗПрП и особени представители по ГПК.
Докладва главният секретар на ВАС.

V. Определяне на носителя на почетната награда „Тодор Бурилков“ за 2017 г.
Докладва Комитетът по номинациите.

VІ. Разни.

?>