Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 08.11.2016 г.

І. Разглеждане на жалба срещу решения на избирателната комисия на АК-Кюстендил по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата.
Докладва Любомир Денев.


ІІ.  Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

IV. Разни.

?>